Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

 • Wymogi odnośnie do formatu ani skali danych nie zostały określone. Ważne przy ocenie tego kryterium jest, aby wnioskodawca na podstawie przedmiotowych danych geoprzestrzennych zidentyfikował zlewnie objęte projektem, a także określił bilans wód opadowych oraz zidentyfikował tereny narażone na lokalne podtopienia i zalania.

  Zgodnie z wymogami konkursu dane tę będę weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy oraz na podstawie opisu i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w studium wykonalności. Tak więc zarówno format jak i skala wskazanych danych przestrzennych powinna być adekwatna do celu analizowanego kryteriami: jednoznaczna identyfikacja zlewni objętych projektem, określenie bilansu wód opadowych oraz identyfikacja terenów narażonych na lokalne podtopienia).

 • Tak, pod warunkiem że spełnione zostaną spełnione kryteria oceny opisane w kryterium.

 • Czas trwania opadów o określonym czasie trwania ani jego zakres nie zostały określone. Należy przyjąć ten czas zgodnie z wymaganiami i potrzebami modelu.

 • Wyniki modelowania bez kalibracji nie będą stanowiły podstawy do przyznania punktów w analizowanym kryterium. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że model i tak może zostać zbudowany na przykład w celu spełnienia wymagań określonych w kryterium merytorycznym nr. 1 dotyczącym konieczności posiadania danych geoprzestrzenych.

  Warto zwrócić uwagę, że wymagane w kryterium dane przestrzenne są niezbędne do identyfikacji zlewni, a w efekcie właściwego określenia bilansu wód opadowych oraz terenów narażonych na lokalne podtopienia i zalania. W związku z powyższym nie jest wystarczające posiadanie przedmiotowych danych, aby spełnić wszystkie kryteria, ponieważ na etapie oceny merytorycznej II stopnia zostanie dokonana weryfikacja, czy na podstawie tych danych wnioskodawca dokonał właściwej identyfikacji zlewni i właściwie określił bilans wód opadowych oraz czy na podstawie tych danych zidentyfikował tereny narażone na lokalne podtopienia i zalania.

 • Koszty dotyczące zadań związanych z kanalizacją ogólnospławną nie będą kwalifikowane w ramach działania 2.1.5, ponieważ ten typ projektów dotyczy zagospodarowania wód deszczowych, w tym kanalizacji deszczowej. Należy podkreślić, że zasadniczym celem projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi jest adaptacja do zmian klimatu, w tym nie tylko retencjonowanie, ale także ponowne wykorzystywanie wód deszczowych, nie zaś wdrażanie dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Działania dotyczące kanalizacji ogólnospławnej powinny być finansowane w ramach działania 2.3 - zgodnie z warunkami wskazanymi w SzOOP dla tego działania. Warto przy tym w kontekście zadanego pytania zwrócić również uwagę na fakt, że ścieki z kanalizacji ogólnospławnej w systemie wodno-kanalizacyjnym miasta są przesłane do oczyszczalni ścieków w celu ich oczyszczenia, co nie ma miejsca w przypadku kanalizacji deszczowej.

 • Do przedmiotowego pytania będzie można się odnieść dopiero po uchwaleniu nowelizacji ustawy Prawo wodne.

 • Wskazany projekt może ubiegać się o dofinansowanie, miasto Kraków partycypuje w projekcie systemowym 1 b.

  Przed złożeniem wniosku rekomendujemy przeprowadzenie symulacji możliwej do uzyskania liczby punktów w procesie oceny merytorycznej I stopnia.