Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

 • Zakup oprogramowania do wykonania modeli hydraulicznych może zostać uznany za niezbędny z punktu widzenia stworzenia celów i założeń przewidzianego do realizacji projektu i jako takie będzie kwalifikowane w ramach kosztów Przygotowania projektu, również wówczas, jeżeli koszt ten został poniesiony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W tej sytuacji należy ponadto zwrócić uwagę, czy zamówienie na dostawę oprogramowania było przeprowadzone w oparciu o procedury zgodne z odpowiednimi Wytycznymi.

  Odnośnie do innych elementów oprogramowania, jak również innych kosztów, kwalifikowalność zależy od uznania przez IW czy faktycznie ich poniesienie było niezbędne (czy beneficjent odpowiednio taki zakup umotywował).

 • W podpunkcie 1 wskazanego kryterium, Komitet Monitorujący ujmuje w katalog zamknięty listę strategii, które spełniają definicję "strategii ponadregionalnych":

  "przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, Strategia Polski Zachodniej2020, Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030) "

  Z powyższego wynika zatem, iż w rozumieniu kryterium nr 11 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym czy Planami Gospodarowania Wodami nie mieszczą się w w/w definicji.

 • W sytuacji, w której zgłoszenie nie ma charakteru ostatecznego ze względu na trwanie terminu wniesienia sprzeciwu, będzie ono traktowane jako nieprawomocne pozwolenie na budowę.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu (pkt. 55) „dokument podlega uzupełnieniu pod warunkiem, że jest on uzyskiwany od innego organu, a wnioskodawca wykaże, iż dołożył należytej staranności, występując odpowiednio wcześniej o jego uzyskanie. Dopuszczalne jest przedłożenie we wniosku takiego dokumentu, pod warunkiem, że wejdzie on w życie lub uprawomocni się nie później niż do momentu rozstrzygnięcia konkursu."

 • Co do zasady, zakres rzeczowy, który odpowiada za wytworzenie wskazanych we wniosku i umowie wskaźników powinien być wykazany w kosztach projektu. Decyzja o kwalifikowaniu poszczególnych elementów tego zakresu leży w gestii beneficjenta, ocenie podlegać będzie czy przedstawione wydatki kwalifikowane były niezbędne do poniesienia celem osiągnięcia wskazanego celu/wskaźników.

  Koszty dokumentacji projektowej, które są elementem niezbędnym do realizacji zadania objętego projektem powinny zostać wykazane jako koszty projektu- decyzja o ich kwalifikowaniu leży po stronie beneficjenta.

 • Zgodnie z brzmieniem dodatkowego kryterium formalnego nr 12 - gotowość projektu do realizacji - wymogiem jest:

  "posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane ".

  Brak posiadania decyzji środowiskowych zostanie zatem uznany za niespełnienie przesłanek do pozytywnej oceny formalnej.

 • Pojęcie trwałości decyzji środowiskowej należy faktycznie rozumieć zgodnie z zasadą trwałości decyzji administracyjnej ustanowioną w art. 16 § 1 KPA.

  Ponadto należy potwierdzić, że wymagane oświadczenie dotyczy decyzji ostatecznych czyli takich, od których nie przysługuje odwołanie w w administracyjnym toku instancji ale również decyzja, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, co potwierdza znowelizowana w dniu 3.12.2010 r. treść art. 16 §1 KPA.

  Nie jest natomiast pełne stwierdzenie, iż naruszenie trwałości decyzji administracyjnej może nastąpić w wyniku postępowania unieważniającego - ponieważ KPA przewiduje szerszy katalog zdarzeń, wskutek których następuje weryfikacja wydanej decyzji - są to "zasady wyraźnie przewidziane w kodeksie lub w ustawach szczególnych" (art. 16 § 1 zdanie drugie). Dalej, warto zauważyć, iż zgodnie z art. 16 § 2 decyzje mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem.

  Podsumowując, treść oświadczenia odnosi się do wydanych decyzji ostatecznych oraz braku działań zmierzających do ich weryfikacji (w tym zmiany) na mocy przesłanek KPA lub ustaw szczególnych.

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 nie wprowadzają podmiotowych ograniczeń w zakresie wydawania upoważnień do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

  Należy jednak zwrócić uwagę na ograniczenia wyboru podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych wynikające z konieczności spełnienia przez taki podmiot wymogów ustanowionych przede wszystkim w podrozdziale 7.7. w/w Wytycznych.

  Ze treści wskazanego podrozdziału wynikają między innymi następujące wymogi, które podmiot upoważniony musi być w stanie spełnić:

  1.            podmiot musi zostać wskazany w pkt. B.3.I. wniosku o dofinansowanie (również zamieszczony na stronie naboru 2.1.5. wzór wniosku o dofinansowanie w pkt. B.3.1. zawiera obszerny komentarz w przedmiotowej sprawie)

  2.            podmiot musi zostać wskazany w umowie o dofinansowanie,

  3.            do wniosku o dofinansowanie należy załączyć zawierające stosowne upoważnienie porozumienie lub umowę zawartą pomiędzy beneficjentem a wskazanym podmiotem,

  4.            podmiot upoważniony musi mieć zdolność do stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz pomocy publicznej,

  5.            podmiot upoważniony ma obowiązek zachowania trwałości wytworzonych efektów projektu, co winno być zawarte w umowie/porozumieniu z beneficjentem. Oznacza to, że nie może dojść do następujących zdarzeń zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013): -

  1.            zaprzestania działalności produkcyjnej (dotyczy to również zaprzestania świadczenia usług) lub jej relokacji poza obszar wsparcia Programu Operacyjnego,

  2.            wystąpienia zmiany własności elementu współfinansowane infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

  3.            wystąpienia istotnej zmiany wpływającej na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

  W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż za naruszenie przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w/w postanowień oraz innych zawartych w Wytycznych odpowiada - jako strona umowy o dofinansowanie, zgodnie z zamieszczonymi w niej sankcjami - beneficjent.