Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

 • Ocena, czy inwentaryzacja została przeprowadza bazuje na oświadczeniu beneficjenta. Mapa nie jest potrzebna, ale inwentaryzacja musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w Studium Wykonalności, więc umieszczenie map oraz/lub rysunków dotyczących przeprowadzonej inwentaryzacji majątku w tym dokumencie jest zasadne, choć nie jest bezwzględnie wymagane, ponieważ podsumowanie inwentaryzacji może mieć też charakter tylko opisowy. Na etapie oceny merytorycznej I stopnia ocenie podlega wyłącznie oświadczenie beneficjenta.

 • Nie. Można jednak skorzystać z map wytworzonych w ramach ISOK. Format nie został w żaden sposób narzucony. Celem skorzystania z map przestawiających dane geo-przestrzenne i danych zawartych w tych mapach, jest poprawne wykonanie projektu zgodnie opisem kryteriów.

 • Nie ma wymogu stosowania konkretnych map, celem jest natomiast określenie przepuszczalności terenu w stanie obecnym oraz w odniesieniu do planowanych zmian zagospodarowania terenu zlewni. Mapy glebowe to tylko jedna z możliwości sprecyzowania tego parametru. Jeżeli przedstawione dane będę jednoznacznie wskazywać na osiągnięcie wyników badania przepuszczalności, to punkty zostaną przyznane niezależnie od posiadania map glebowych. Odnośnie do kryterium dotyczącego skaningu laserowego, logika wskazuje, by jego wyniki zostały umieszczone na mapie. Wymóg dotyczy jednak samego posiadania  skaningu lub danych dotyczących powierzchni przepuszczalnych pozyskanych metodami równoważnymi o analogicznej dokładności i zakresie wyników. Chodzi bowiem o posiadanie szczegółowych danych na temat przepuszczalności terenu zlewni, która jest przedmiotem projektu. Jeżeli te dane są w posiadaniu beneficjenta, wówczas punkty za kryterium zostaną przyznane.

 • W odniesieniu do pytania pragniemy zwrócić uwagę na zapisy Regulaminu Konkursu w punktach:

  „55) Uzupełnienie przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych na etapie oceny formalnej i merytorycznej i stopnia, co do zasady może dotyczyć tylko dokumentów uzyskanych do dnia zakończenia składania wniosków w ramach niniejszego konkursu, z zastrzeżeniem pkt 58. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłożenie dokumentu, który wszedł wżycie, uprawomocnił się łub stał się ostateczny po dniu zakończenia składania wniosków, o He dokument jest uzyskiwany od innego organu, a wnioskodawca wykazał, iż dołożył należytej staranności występując odpowiednio wcześniej o jego uzyskanie."

  oraz

  „58) Dopuszcza się stwierdzenie niepełnej zgodności z kryterium formalnym 5 i 13, w przypadku, gdy stwierdzone uchybienia dotyczą:

  a)            braku wydanych decyzji lokalizacyjnych lub środowiskowych, gdy są one uzyskiwane od innego organu a wnioskodawca dołożył należytej staranności występując odpowiednio wcześniej o jego uzyskanie;

  b)           innych dokumentów, których brak lub niekompletność nie wpływa na wynik oceny merytorycznej I stopnia, przykładowo:

  i.             deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000;

  ii.            deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną;

  iii.           porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie wdrażania projektu;

  iv.           Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego (dla jednostek innych niż gmina lub związek gmin) upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf;

  v.            wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych;

  z zastrzeżeniem uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie ale ostatecznie nie później niż do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Instytucja Wdrażająca określa jednakowy dla wszystkich wniosków złożonych w naborze termin na uzupełnienie braków. Lista rankingowa zostanie utworzona dopiero po upływie w w. terminu. W przypadku niedotrzymania terminu lub niedostarczenia wymaganych dokumentów projekt jest oceniany negatywnie."

  Biorąc zatem pod uwagę wskazane wyżej zapisy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłożenie we wniosku o dofinansowanie dokumentu, który wejdzie w życie, uprawomocni się lub stanie się ostateczny po terminie zakończenia naboru wniosków, jednakże nie później niż do momentu rozstrzygnięcia konkursu, w terminie wskazanym przez IW, zgodnie z punktem 55 Regulaminu Konkursu. Posiadanie pozwoleń na budowę będzie punktowane zgodnie z Kryterium merytorycznym I stopnia nr 8 - punktowane będę dokonane zgłoszenia robót budowlanych lub posiadane pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.

 • W odniesieniu do pytania pragniemy zwrócić uwagę na zapisy Regulaminu Konkursu w punktach:

  „55) Uzupełnienie przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych na etapie oceny Formalnej i merytorycznej I stopnia, co do zasady może dotyczyć tylko dokumentów uzyskanych do dnia zakończenia składania wniosków w ramach niniejszego konkursu, z zastrzeżeniem pkt 58. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłożenie dokumentu, który wszedł wżycie, uprawomocnił się lub stał się ostateczny po dniu zakończenia składania wniosków, o ile dokument jest uzyskiwany od innego organu, a wnioskodawca wykazał, iż dołożył należytej staranności występując odpowiednio wcześniej o jego uzyskanie."

  oraz

  „58) Dopuszcza się stwierdzenie niepełnej zgodności z kryterium Formalnym 5 i 13, w przypadku, gdy stwierdzone uchybienia dotyczą:

  a)            braku wydanych decyzji lokalizacyjnych lub środowiskowych, gdy są one uzyskiwane od innego organu a wnioskodawca dołożył należytej staranności występując odpowiednio wcześniej o jego uzyskanie;

  b)           innych dokumentów, których brak lub niekompletność nie wpływa na wynik oceny merytorycznejl stopnia, przykładowo:

  i.             deklaracja instytucji od po wiedzialnej za monitoring o b szaro w Natura 2000;

  ii.            deklaracja właściwego organu od po wiedzialnego za gospodarkę wodną;

  iii.           porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwaliFikowanych w okresie wdrażania projektu;

  iv.           Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego (dla jednostek innych niż gmina lub związek gmin) upoważniająca do złożenia wniosku o doFinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryFowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryF;

  v.            we wnętrzne pro cedury udzielania zam ó wień p ub licznych;

  z zastrzeżeniem uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie ale ostatecznie nie później niż do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Instytucja Wdrażająca określa jednakowy dla wszystkich wniosków złożonych w naborze termin na uzupełnienie braków. Lista rankingowa zostanie utworzona dopiero po upływie ww. terminu. W przypadku niedotrzymania terminu lub niedostarczenia wymaganych dokumentów projekt jest oceniany negatywnie."

  Biorąc zatem pod uwagę wskazane wyżej zapisy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłożenie we wniosku o dofinansowanie dokumentu, który wejdzie w życie, uprawomocni się lub stanie się ostateczry po terminie zakończenia naboru wniosków, jednakże nie później niż do momentu rozstrzygnięcia konkursu, w terminie wskazanym przez IW, zgodnie z punktem 55 Regulaminu Konkursu. Posiadanie pozwoleń na budowę będzie punktowane zgodnie z Kryterium merytorycznym I stopnia nr 8 - punktowane będą dokonane zgłoszenia robót budowlanych lub posiadane pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.

 • W pierwszej części pytania, pytający odnosi się do treści zał. nr 15 (z wykazu ogłoszonego w naborze):

  "Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego (dla jednostek innych niż gmina lub związek gmin) upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przed się wzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do tary fi'

  W nazwie załącznika użyto koniunkcji („oraz akceptacji (...) - co oznacza, że

  Uchwała Rady Gminy o której mowa powinna zatwierdzać łącznie:

  -              złożenie wniosku o dofinansowanie

  -              przyjęcie do realizacji projektu na parametrach z SW

  -              akceptację założonych planów taryfowych

  Dla powyższego należy przyjąć, iż brak akceptacji planów taryfowych jest równoznaczny z przyjęciem przez Radę Gminy założenia, iż plany taryfowe nie będą realizowane i stanowi to spełnienie przesłanki, że Uchwała obejmuje zatwierdzenie planów taryfowych.

  Powyższe rozumowanie jest spójne z brzmieniem zał. nr 21, w którym dopuszczono możliwość oświadczenia o braku starań wnioskodawcy w przedmiocie wprowadzenia taryf.

  Wprowadzenie planu taryfowego nie jest zatem warunkiem formalnym do uzyskania dofinansowania.

 • Kryterium dodatkowe formalne nr 13 brzmi następująco:

  Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp - decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;

  w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC" (lub równoważnej) - min. 40 %; w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIOIC (lub równoważną)-posiadanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie

  W odpowiedzi na pytanie należy założyć, że uzyskanie przez Wnioskodawcę ZRID poprzedzone było wydaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast dokumentacja związana ze ZRID jest wyczerpująca w stopniu dostatecznym by stwierdzić, że przedsięwzięcie realizowane będzie wg formuły Czerwonej Książki FIDIC lub równoważnej. Wobec powyższego, uznać można, iż inwestycja realizowana w oparciu o ZRID spełnia założone wymogi dodatkowego kryterium formalnego nr 13.