Podziałanie 2.1.5-pytania i odpowiedzi - I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Kwalifikowalność projektu - czy wniosek będzie podlegał ocenie

II. Interpretacje kryteriów oceny projektu, punktacja

III. Kwalifikowalność wydatków

IV. Definicje i wyjaśnienia pojęć związanych z procesem aplikacji w 2.1.5.

Ponadto, informujemy, że zgodnie z zapisami Szczegółówego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-20, "co do zasady wsparcie będzie kierowane do obszarów miast powyżej 100 tys. mieszkańców ujętych w projekcie 1b, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Niemniej możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach miast poniżej 100 tys. mieszkańców, które zostały uwzględnione w projekcie 1b."

Tutaj znajduje się lista miast uczestniczących w wyżej powołanym projekcie.

 • Pod pojęciem obiektu liniowego należy rozumieć zadania polegające na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej, natomiast określenie "obiekt punktowy/obszarowy" odnosi się np. do budowy zbiorników retencyjnych lub urządzeń podczyszczających.

  W przypadku, kiedy budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie wraz z budową zbiorników retencyjnych w ramach jednej decyzji administracyjnej, zadanie będzie mogło zostać zakwalifikowane na potrzeby dokonania oceny w poczet "obiektów liniowych".

 • Przez pojęcie "uregulowanej własności" należy rozumieć sytuację, w której nieruchomość posiada księgę wieczystą i brak jest przesłanek wskazujących na możliwość kwestionowania jej zapisów dotyczących własności.

 • Kryteria merytoryczne I stopnia przewidują punktację wyłącznie dla projektów realizowanych w oparciu o Czerwoną Księgę FIDIC lub równoważną. Projekty realizowane w formule "projektuj i wybuduj" (Żółta Księga FIDIC) nie będą uzyskiwały dodatkowych punktów.

 • Zgodnie z zaleceniami zawartymi w przewodniku KE do analizy kosztów i korzyści (Komisja Europejska, Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Bruksela 2014), należy przeprowadzić analizę opcji, której istotną częścią jest porównanie wykonalnych, różnych pod względem technologicznym rozwiązań. Wszystkie porównywane warianty realizacji inwestycji muszą być technicznie wykonalne i prowadzić do osiągnięcia zidentyfikowanego celu. Kryterium różnicującym jest efektywność kosztowa.

   

  W przypadku  przedsięwzięć infrastrukturalnych zalecaną metodą wykazania efektywności kosztowej jest porównanie wartości wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) dla poszczególnych wariantów inwestycyjnych.

 • Pod pojęciem obiektu liniowego należy rozumieć zadania polegające na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej, natomiast określenie "obiekt punktowy/obszarowy" odnosi się np. do budowy zbiorników retencyjnych lub urządzeń podczyszczających.

  W przypadku, kiedy budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie wraz z budową zbiorników retencyjnych w ramach jednej decyzji administracyjnej, zadanie będzie mogło zostać zakwalifikowane na potrzeby dokonania oceny w poczet "obiektów liniowych".

 • Premiowane bedą projekty, które są objęte programami rewitalizacyjnymi zgodnymi z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 • Regulamin Konkursu nie ogranicza liczby projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę.

  Należy jednak zaznaczyć, iż niedozwolona jest sytuacja, w której składane projekty dotyczą tego samego przedsięwzięcia i ich łączna wartość przekroczy próg stanowiący o fakcie, iż dany projekt będzie rozpatrywany jako tzw. "Duży Projekt", zgodnie z art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

  Praktyka dzielenia projektu "dużego" na mniejsze partie, celem pominięcia procedury dokonania oceny przez KE jest bowiem niedopuszczalna.