Podziałanie 2.1.5-pytania i odpowiedzi - I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Kwalifikowalność projektu - czy wniosek będzie podlegał ocenie

II. Interpretacje kryteriów oceny projektu, punktacja

III. Kwalifikowalność wydatków

IV. Definicje i wyjaśnienia pojęć związanych z procesem aplikacji w 2.1.5.

Ponadto, informujemy, że zgodnie z zapisami Szczegółówego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-20, "co do zasady wsparcie będzie kierowane do obszarów miast powyżej 100 tys. mieszkańców ujętych w projekcie 1b, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Niemniej możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach miast poniżej 100 tys. mieszkańców, które zostały uwzględnione w projekcie 1b."

Tutaj znajduje się lista miast uczestniczących w wyżej powołanym projekcie.

Jaka jest definicja obiektu liniowego i punktowego?

Co oznacza użyty w kryteriach termin "uregulowana własność" gruntów?

Czy przewidziano naliczanie punktów w ocenie wniosku o dofinansowanie zadań realizowanych wg Żółtej Księgi FIDIC lub formuły równoważnej?

Czy Beneficjent jest uprawniony do ukształtowania takiego wskaźnika efektu ekologicznego, który w sposób najlepszy oddaje istotę planowanego przedsięwzięcia (projektu), jego specyfikę i potrzeby?

Kryterium merytoryczne I stopnia nr 8: Czy projekt budowy kanalizacji deszczowej podziemnej na łącznej długości 8 km wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz odtworzenie koryta potoku na łącznej długości 3 km można traktować jako projekt liniowy?

Kryterium merytoryczne I stopnia nr 10: Czy warunek wykazania, że "projekt stanowi element spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym programie rewitalizacji" jest spełniony, jeżeli jedno z kilku zadań objętych projektem położone jest w obszarze rewitalizacji wyznaczonym Uchwałą Rady Miasta i wskazanym w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta, który na chwilę obecną jeszcze nie został uchwalony?

Czy wnioskodawca może w ramach konkursu złożyć więcej niż jeden projekt? Czy w sytuacji, gdy łączna wartość zadań klasyfikuje projekt jako "duży", podzielenie zadań na dwa wnioski o dofinansowanie jest dopuszczalne?

1  2  3  4  5  6  7  8  9    10