Zwroty odsetek od środków POIiŚ

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r., w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 82) odsetki w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, powinny być przekazywane przez beneficjenta na rachunek instytucji, z którą zawarł on umowę o dofinansowanie projektu.

Odsetki od:

1) przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku  (za wyjątkiem beneficjentów, dla których na mocy odrębnych przepisów, odsetki te stanowią dochód, jak ma to miejsce w przypadku np. jednostek samorządu terytorialnego)

2) zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur właściwych dla realizacji wydatków w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

3) środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki

należy przekazywać na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BGK III O/Warszawa odpowiednio:

I oś priorytetowa:      nr 50 1130 1017 0000 0109 9520 0067

II oś priorytetowa:     nr 77 1130 1017 0000 0109 9520 0066