Jakie mogą być formy wsparcia?

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Dotacja

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%,

Maksymalny % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (%):

 • organy władzy, administracji rządowej; KZGW; RZGW – 100%, WZMiUW – 100%, w zakresie projektów realizujących zadania Skarbu Państwa,
 • pozostali beneficjenci: 85 %
 • Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych: 5%

 

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dotacja

 • Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%
 • Maksymalny % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (%): 85%
 • Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych: 5%

 

Działanie 2.3 Gospodarkwa wodno - ściekowa w aglomeracjach

Dotacja

 • Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  na poziomie projektu: 85%
 • Maksymalny % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (%): 85%
 • Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych: 5%

 

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Dotacja

 • Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  na poziomie projektu: 85%
 • Maksymalny % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (%): 85%
 • Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych: 5%

 

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Dotacja

 • Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  na poziomie projektu: 85%
 • Maksymalny % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (%):
 • GDOŚ, RDOŚ: 100%
 • Pozostali beneficjenci: 85%
 • Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych: 5%