Kto może otrzymać dofinansowanie?

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;
 • regionalne zarządy gospodarki wodnej;
 • wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;
 • urzędy morskie;
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy;
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
 • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska;
 • Ministerstwo Środowiska.

 

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

 • Ministerstwo Środowiska;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska;
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
 • Dyrekcja Generalna Lasów;
 • parki narodowe;
 • jednostki administracji rządowej lub samorządowej;
 • jednostki badawczo-naukowe;
 • uczelnie;
 • pozarządowe organizacje ekologiczne;
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z wyłączeniem DG LP;
 • urzędy morskie.

 

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego dla typów projektów;
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska dla typów projektów.