Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

 1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/ planistycznych
 2. Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód
 3. Wsparcie ponadregionalnych systemów małej retencji
 4. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy
 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
 6. Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją
 7. Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń
 8. Wdrażanie metod obserwacji i zakupy sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu środowiska
 9. Tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich
 10. Działania informacyjno – edukacyjne w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich
 11. Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej
 12. Prace przygotowawcze dla inwestycji w ramach typu projektów 4

 

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

1. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów

2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów

3. Projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów

 

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM

Wspierane będą projekty, przyczyniające się bezpośrednio do zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy ściekowej, dotyczące:

 • budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków;
 • zagospodarowania osadów ściekowych (jeśli istnieją potrzeby w tym zakresie;
 • wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną

2. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

 

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

a) Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

b) Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000

c) Wdrażanie kompleksowych koncepcji czynnej ochrony oraz zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na kluczowych obszarach przyrodniczych o randze międzynarodowej

2. Rozwój zielonej infrastruktury

a) Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu

b) Zapewnienie ochrony i drożności sieci lądowych korytarzy ekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym

3. Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000

a) planów zadań ochronnych;

b) planów ochrony;

c) założeń planistycznych do planów urządzenia lasów wyłącznie w zakresie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa;

4. Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody, w tym:

a) opracowanie zasad kontroli i zwalczania w środowisku przyrodniczym gatunków obcych;

b) wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz stworzenie krajowego banku danych o zasobach przyrodniczych;

c) rozwój i integracja systemów monitoringu przyrodniczego.

5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

a) Edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju

b) Budowanie potencjału i integracja

c) Edukacja społeczności obszarów chronionych

d) Budowanie potencjału i integracja na szczeblu ogólnokrajowym

6. Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej

a) Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

b) Wielofunkcyjne centra edukacji ekologicznej oraz ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk na kluczowych obszarach przyrodniczych o randze międzynarodowej

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych

 Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych