Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

08-08-2017, 11:37

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

 

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”

Wnioskodawca: Urząd Morski w Szczecinie

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 45 050 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 53 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 53 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  37 pkt.

Data wybrania projektu do dofinansowania: 31.07.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.07.2017 r. do 28.06.2019 r.