Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

21-11-2017, 10:08

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”

Wnioskodawca: Urząd Morski w Gdyni

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 63 750 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 75 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 75 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  33 pkt.

Data wybrania projektu do dofinansowania: 17.11.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 28.04.2016 r. do 31.12.2021 r.