Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

21-11-2017, 10:09

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”

Wnioskodawca: Urząd Morski w Gdyni

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 29 750 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 35 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 35 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  27 pkt.

Data wybrania projektu do dofinansowania: 17.11.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 10.07.2014 r. do 31.10.2020 r.