Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

31-01-2018, 09:55

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”

Wnioskodawca: Urząd Morski w Słupsku

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 45 900 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 54 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 54 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia: 35 pkt.

Data wybrania projektu do dofinansowania: 29.01.2018 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 04.07.2017 r. do 31.12.2020 r.