Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

29-06-2017, 12:44

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

 

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

 

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.9 Tworzenie bazy wiedzy i kompetencji w zakresie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”.

Wnioskodawca: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 17 000 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 20 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia: 53 pkt.

Data wybrania projektu do dofinansowania: 21.06.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.