Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

06-06-2016, 12:37

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”

Wnioskodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 328 040 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 950 736 709,59 zł

Koszt całkowity projektu: 1 439 013 097,33 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  52 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania: 02.06.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.01.2014 r. do 28.11.2018 r.