Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

06-06-2017, 10:19

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka

Wnioskodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 317 037 500,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 487 750 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 544 742 620,87 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  41 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania: 02.06.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.01.2016 r. do 31.12.2021 r.