Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

17-07-2017, 07:56

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Ochrona przed powodzią miasta Słubice”

Wnioskodawca: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 115 308 623,39 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 135 657 203,99 zł

Koszt całkowity projektu: 142 967 837,16 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  64 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania: 10.07.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.01.2014 r. do 31.12.2020 r.