Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

11-08-2017, 12:27

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”

Wnioskodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 85 000 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 100 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 100 007 011,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  52 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania: 10.08.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.01.2014 r. do 30.12.2022 r.