Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

05-03-2018, 10:09

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzkiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 61 188 532,78 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 71 986 509,16 zł

Koszt całkowity projektu: 74 151 307,56 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  55 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania:   01.03.2018 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.01.2014 r. do 31.12.2019 r.