Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

27-10-2016, 10:16

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Typ projektu: 2.1.11 Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie”

Wnioskodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 35 700 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 42 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 42 004 920,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  40 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania: 24.10.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 25.05.2016 r. do 31.10.2019 r.