Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

20-12-2016, 11:59

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.11 Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”

Wnioskodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 62 900 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 74 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 74 026 200,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  48 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania: 15.12.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 18.04.2016 r. do 30.12.2022 r.