Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

12-06-2017, 06:52

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.11 Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”

Wnioskodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 35 700 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 42 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 42 001 230,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia: 46 pkt.

Data wybrania projektu do dofinansowania: 06.06.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.12.2016 r. do 31.03.2020 r.