Nabór dla działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

29-09-2017, 12:55

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.5

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

 

Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem:
 • w innym przypadku – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A,
  02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku o dofinansowanie stanowi wygenerowany przy użyciu GWD, wydruk wniosku o dofinansowanie o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie przez osobę upoważnioną/osoby upoważnionezawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i na każdej stronie sumę kontrolną

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29.12.2017 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29.12.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku podpisania wniosku i jego załączników przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - termin wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą IOK znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na które wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
 • w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

 

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania Efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.5.

 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
 • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

 

Do wsparcia w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, ponieważ projekty takie mogą otrzymać wsparcie w ramach działania 1.7, (nie dotyczy projektów realizowanych na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze).

O wsparcie ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji, (nie dotyczy projektów realizowanych na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze).

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

Budżet na realizację Działania 1.5 w ramach konkursu POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17 wynosi 150 mln PLN ze środków Funduszu Spójności, i jest podzielony w następujący sposób:

 1. 100 mln PLN - dla projektów, które są realizowane na obszarze miast średnich (wykaz miast średnich stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu).
 2. W ramach kwoty, o której mowa w pkt 1, 50 mln PLN przeznaczone będzie wyłącznie dla projektów, które są realizowane na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu).
 3. 50 mln PLN na pozostałe projekty.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

 

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowany na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17 dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu:

 • Regulamin konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17;
 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania;
 • Kryteria wyboru projektów;
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów;
 • Studium Wykonalności;
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania;
 • Metodyka szacowania zmniejszenia strat ciepła (sieci);
 • Metodyka szacowania zmniejszenia strat ciepła (węzły);
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Przez osobę upoważnioną rozumie się właściwą osobę wskazaną do reprezentacji w KRS/dokumencie rejestrowym lub stosownym upoważnieniu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e)

usługa Pocztex nie jest usługą powszechną w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, a tym samym Poczta Polska nie występuje w tym przypadku jako operator wyznaczony

Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU)

Pliki do pobrania