Nabór dla działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

27-04-2018, 14:04

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.5

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.05.2018 r. do 27.07.2018 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A,
  02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku o dofinansowanie stanowi wygenerowany przy użyciu GWD, wydruk wniosku o dofinansowanie o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie przez osobę upoważnioną/osoby upoważnionezawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i na każdej stronie sumę kontrolną

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 27.07.2018 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 27.07.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku podpisania wniosku i jego załączników przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - termin wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą IOK znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na które wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
 • w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

 

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania Efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.5.

 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
 • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

 

Do wsparcia w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 1.7.2

O wsparcie ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Nie dotyczy to projektów które nie mogły zostać dofinansowane w ramach ogłoszonych naborów Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

Budżet na realizację Działania 1.5 w ramach konkursu POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18 wynosi 200 mln PLN ze środków Funduszu Spójności.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

 

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowany na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18 dostępny jest na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.pl i www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu:

Przez osobę upoważnioną rozumie się właściwą osobę wskazaną do reprezentacji w KRS/dokumencie rejestrowym lub stosownym upoważnieniu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e)

Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU)

Dokumenty

 
zalacznik_1_ogloszenie_konkursu_1.5.pdf - (435,6 KB) Ogłoszenie o konkursu
 
zalacznik_2_wniosek_wraz_z_instrukcja_sektorowa_1.5.pdf - (1,69 MB) WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
 
zalacznik_3_kryteria_wyboru_projektow_1.5.pdf - (1,84 MB) Krytteriia wyboru projjekttów
 
zalacznik_4_wzor_3_harm_decyzji_gotowosc_tech.pdf - (273,22 KB) Harmonogram uzyskiwania decyzji niezbędnych do osiągnięcia pełnej gotowości technicznej
 
 
zalacznik_4_wzor_5_zalacznik_do_oswiadczenia_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia.xlsx - (11,79 KB) Oswiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia
 
zalacznik_4_wzor_1_czesc_ekologiczo-technicza_1.5.pdf - (554,27 KB) ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
 
zalacznik_4_wzor_4_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysoponowania_nieruchomoscia_1.5.pdf - (418,72 KB) ADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
 
zalacznik_4_wzor_6a_oswiadczenie_trwalosc.pdf - (288,08 KB) Oświadczenie dot. trwałości projektu
 
zalacznik_4_wzor_6_zbior_oswiadczen_1.5.pdf - (397,85 KB) OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE W
 
zalacznik_4.2_wyliczenie_wskaznikow_rezultatu_1_5.xlsx - (43,47 KB) Wyliczenie wskazników rezultatu_1 5
 
zalacznik_4_zalaczniki_wymagane_do_wniosku_1_5.pdf - (570,61 KB) ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w tym wzory dokumentów
 
zalacznik_4_wzor_8_dot_pomocy_publicznej_1_5.pdf - (312,47 KB) ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY POMOCY PUBLICZNEJ
 
zalacznik_4_wzor_7_wykaz_zalaczanych_dokumentow__1.5.pdf - (260,31 KB) Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie projektu
 
zalacznik_4_wzor_9_formularz_informacji_pomoc_inna_niz_de_minimis.xlsx - (82,95 KB) Wzor 9 Formularz informacji_pomoc inna niż de minimis
 
zalacznik_5_zakres_studium_wykonalnosci_1_5.pdf - (783,71 KB) Załącznik nr 5 i do Regulaminu Konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18
 
zalacznik_8_metodyka_wyliczenia_maksymalnej_wysokosci_dofinansowania_1_5.pdf - (861,71 KB) Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE
 
zalacznik_10_metodyka_szacowania_zmniejszenia_strat_ciepla-sieci_1.5.pdf - (661,06 KB) METODYKA SZACOWANIA ZMNIEJSZENIA STRAT CIEPŁA (sieci)
 
zalacznik_11_metodyka_szacowania_zmniejszenia_strat_ciepla-wezly_1.5.pdf - (1,26 MB) METODYKA SZACOWANIA ZMNIEJSZENIA STRAT CIEPŁA (węzły) Oś priorytetowa
 
harmonogram_naboru_1.5_iv_konkurs.pdf - (312,91 KB) Harmonogram konkursu zamkniętego nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18
 
zalacznik_6_listy_sprawdzajace_konkurs_1.5.zip - (2,25 MB) Listy sprawdzające konkurs 1.5
 
regulamin_i_zalaczniki_kop.zip - (3,46 MB) Regulamin i Załączniki KOP
 
regulamin_1.5_iv_konkurs.pdf - (719,04 KB) REGULAMIN KONKURSU
 
harmonogram_naboru_1.5_iv_konkurs.docx - (14,18 KB) harmonogram naboru 1.5