Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz Lista nr 5 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 5 grudnia 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania.
 

Zgodnie z Regulaminem Naboru i Oceny Projektów poniżej przedstawiamy również informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników IDO, ekspertów oraz ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

 

Sklad KOP 1.5

Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz Lista nr 5 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 30 października 2017 r. wyniki oceny merytorycznej

I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.5

Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz Lista nr 4 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 29 września 2017 r. wyniki oceny merytorycznej

I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.5

Lista nr 3 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 30 sierpnia 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.5

Lista nr 2 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 27 lipca 2017 r. wyniki oceny merytorycznej

I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.5

Dokumenty

tabela_1.5.pdf - (358,8 KB)

Lista nr 1 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 27 lipca 2017 r. wyniki oceny merytorycznej

I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.5

Informacja

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w odniesieniu do spełnienia „efektu zachęty”, NFOŚiGW zwraca uwagę, że spełnienie tego wymogu formalnego jest badane na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym potencjalny beneficjent może przystąpić do wszelkich prac zgodnie z harmonogramem ich realizacji po dniu złożenia przedmiotowego wniosku

Harmonogram naboru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia harmonogram naboru dla Działania 1.5 POIiŚ 2014 - 2020

harmonogram_naboru_1_5_1_6_2_pozakonkursowe.pdf - (224,3 KB) Harmonogram naboru Działanie 1.5 - POZAKONKURSOWY

Działanie 1.5 - nabór w trybie pozakonkursowym

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

KOMUNIKAT

Zgodnie z punktem 6 załącznika nr 4 pn. Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie w tym wzory dokumentów, wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedstawić kopię dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania OOŚ zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie. Zwracamy uwagę na przypis 61 formularza wniosku, który stanowi, że w przypadkach gdy procedurę OOŚ zakończono prawnie wiążącą decyzją przed wydaniem zezwolenia na inwestycję w rozumieniu dyrektywy 2011/92/UE, wnioskodawca załącza do wniosku dokument, podpisany przez osoby uprawnione do jego reprezentacji, w którym zobowiązuje się do terminowego działania w celu uzyskania ww. zezwolenia na inwestycję oraz rozpoczęcia prac dopiero po jego uzyskaniu. Zobowiązanie powyższe wypełnia złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 19 ww. załącznika nr 4.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 31.12.2016 r.:

 • w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu1 - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

(nr naboru pozakonkursowego w GWD POIS.01.05.00-IW.03-00-P01/16)

 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach
  7.30 – 15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.12.2016 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia
  31.12.2016 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Za dzień wpływu wniosku uważa się:
a) w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
b) w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IDO zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.
Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.5.
a) przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
b) budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych2, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
c) budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
d) podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru pozakonkursowego:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Projekty mogą być składane w ramach limitów dla danego związku ZIT.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Warunki udzielania pomocy publicznej są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, będącą częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (Dz. U. z 05.11.2015 poz. 1802).
Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu:

1.    Ogłoszenie o planowanym naborze w trybie konkursowym.
2.    Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
3.    Kryteria wyboru projektów
4.    Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie.
5.    Zakres studium wykonalności.
6.    Wzory List sprawdzających:
6a Listy sprawdzające - Działanie 1.5
6a-1    Lista sprawdzająca do oceny formalnej,
6a-2    Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia,
6a-3    Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia,
7.    Wzór Umowy o dofinansowanie.
8.    Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
9.    Regulamin pracy Komisji oceny projektów.

Dokumenty

regulamin_naboru_i_oceny__tryb_pozakonkursowy.pdf - (699,43 KB) Regulamin naboru
zalacznik_1_deklaracja_o_przygotowaniu_projektu.pdf - (118,57 KB) Załącznik 1 deklaracja o przygotowaniu projektu
zalacznik_2_wzor_wniosku_z_instrukcja.pdf - (2,22 MB) Załącznik 2 wzór wniosku
karta_os_i_2016-05-20.pdf - (420,65 KB) Zał. 3 - kryteria wyboru projektów I oś
zalacznik_4_zalaczniki_wymagane_do_wniosku_1_5_i_1_6_2.pdf - (571,91 KB) Załącznik 4 załączniki wymagane do wniosku
zalacznik_4_wzor_1a_wniosek_czesc_ekologiczo-technicza_1.5.doc - (93,5 KB) Załącznik 4 wzór 1a wniosek część ekologiczno techniczna
zalacznik_4_wzor_2_harmonogram_realizacji_projektu.xls - (52,5 KB) Załącznik 4 wzór 2 Harmonogram realizacji projektu
zalacznik_4_wzor_3_wykaz_pozwolen_na_budowe_1.5_i_1.6.2.docx - (22,3 KB) Załącznik 4 wzór 3 wykaz pozwoleń
zalacznik_4_wzor_4_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysoponowania_nieruchomoscia_1.5_i_1.6.2.docx - (15,76 KB) Załącznik 4 wzór 4 oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością
zalacznik_4_wzor_5_zalacznik_do_oswiadczenia_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia.xlsx - (12,23 KB) Załącznik 4 wzór 5 Załącznik do Oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością
zalacznik_4_wzor_6_zbior_oswiadczen_1.5_i_1.6.2.docx - (26,42 KB) Załącznik 4 wzór 6 zbiór oświadczeń
zalacznik_4_wzor_7_wykaz_zalaczanych_dokumentow__1.5_i_1.6.2.docx - (12,96 KB) Załącznik 4 wzór 7 wykaz załączonych dokumentów
zalacznik_4_wzor_8_dot_pomocy_publicznej_1_5_i_1_6_2.docx - (40,49 KB) Załącznik 4 wzór 8 wniosek część pomoc publiczna
zalacznik_4_wzor_9_formularz_informacji_pomoc_inna_niz_de_minimis.xlsx - (82,95 KB) Załącznik 4 wzór 9 formularz informacji o pomocy publicznej
zalacznik_4_2_a_wyliczenie_wskaznikow_rezultatu_1_5.xlsx - (42,6 KB) Załącznik 4.2 wyliczenie wskaźników rezultatu
zalacznik_4.3_metodyka_szacowania_zmniejszenia_strat_ciepla-sieci_1.5_1.6.2.pdf - (660,35 KB) Załącznik 4.3 metodyka szacowania strat ciepła (sieci)
zalacznik_4.4_metodyka_szacowania_zmniejszenia_strat_ciepla-wezly_1.5.pdf - (1,26 MB) Załącznik 4.4 metodyka szacowania strat ciepła (węzły)
zalacznik_5_zakres_studium_wykonalnosci_1_5_i_1_6_2.pdf - (791,3 KB) Załącznik 5 zakres studium wykonalności
zalacznik_6-1_ls_ocena_formalna.pdf - (760,64 KB) Załącznik 6 LS ocena formalna
zalacznik_6_ls_ocena_merytoryczna_ii.pdf - (639,18 KB) Załącznik 6 LS ocena merytoryczna I stopnia
zalacznik_6_ls_ocena_merytoryczna_i.pdf - (364,86 KB) Załącznik 6 LS ocena merytoryczna II stopnia
zalacznik_7_wzor_umowa_o_dofinansowanie_energetyka_npjb_wzor.pdf - (591,97 KB) Załącznik 7 wzór umowy o dofinansowanie
zalacznik_8_metodyka_wyliczenia_maksymalnej_wysokosci_dofinansowania_1_5_i_1_6_2_20160614_072422.pdf - (869,68 KB) Załącznik 8 metodyka wyliczenia maksymalnego poziomu dofinansowania
zalacznik_9_regulamin_kop.pdf - (607,74 KB) Załącznik 9 Regulamin KOP
zal__do_reg__kop.zip - (2,25 MB) Załącznik 9.1 załączniki do Regulaminu KOP