I Nabór dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - zakończony

30-10-2015, 15:29

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Typ projektów:

1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM

2 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

 

Uwaga! 

NFOŚiGW pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs dla naboru nr POIiŚ.2.3/1/2015 informuje, że nastąpiło opóźnienie w stosunku do planowanego terminu zakończenia oceny merytorycznej II stopnia, spowodowane dużą liczbą złożonych wniosków.

Przewiduje się, iż zakończenie oceny merytorycznej II stopnia nastąpi w sierpniu br.

 

KONKURS NR POIiŚ.2.3/1/2015

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu[1] - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29 stycznia 2016 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29 stycznia 2016 r.  o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

a) w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników - jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych w aglomeracjach o wielkości, co najmniej 10 000 RLM, a w województwie mazowieckiem również w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.3: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt. 31 oraz 32 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 25-30 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIiŚ.2.3/1/2015: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 000 000 000 zł. W ramach alokacji na konkurs:

- 2 900 000 000 zł zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach, co najmniej 10 000 RLM (typ projektu nr 1);

- 100 000 000 zł  w województwie mazowieckim w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM (typ projektu nr 2).

W zależności od zapotrzebowania zmianie mogą ulec wielkości kwot przeznaczonych na poszczególne typy projektów.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.1 z 29 października 2015r.) nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.3.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) : Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.1 z 29 października 2015r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.3.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu : Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.3 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

 

Uwaga!  Nastąpiła zmiana harmonogramu konkursu nr POIiŚ 2.3/1/2015 (zgodnie z pkt 57 Regulaminu konkursu)

Harmonogram realizacji konkursu

 

Regulamin konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu (w nawiązaniu do zapisów pkt 60, 67 i 100 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015)

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 23.03.2015r. i 01.07.2015r. stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Master Plan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników

Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym (PO IiŚ, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”)

Zalecenia dotyczące zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich uporządkowania w załączniku „Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko”

Wymagania dotyczące sporządzania mapy aglomeracji stanowiącej załącznik do Wniosku o dofinansowanie

Metodyka analizy efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost)

Wyjaśnienia dotyczące pomocy publicznej

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.3

Dodatkowe dokumenty składane wraz z Wnioskiem:

Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wzór (jeśli dotyczy – patrz pkt. 16 c) Regulaminu konkursu)

Upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (jeśli dotyczy – patrz pkt. 50 Regulaminu konkursu)

Oświadczenie o zgodności zakresu rzeczowego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zakresem rzeczowym projektu (patrz: Zalecenia dotyczące zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich uporządkowania w załączniku „Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko”)

Oświadczenie o trwałości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (patrz: Zalecenia dotyczące zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich uporządkowania w załączniku „Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko”)

Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - zgodnie ze wzorem opublikowanym w ogłoszeniu o naborze (jeśli dotyczy – patrz: Zalecenia dotyczące zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich uporządkowania w załączniku „Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko”)

 

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 2.3:

 • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp– decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to wymagane;
 • posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;
 • w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) ‐ wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 %;
 • w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno ‐ Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej)

 

 


[1] W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)

 

 

Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz dokumentów składanych w ramach konkursu:

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie

Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
18 maj 2016 r.

Wprowadzenie do Regulaminu konkursu i Regulaminu pracy KOP:

- zmiany sposobu prowadzenia oceny (w tym list sprawdzających) na etapie oceny merytorycznej II stopnia,

- usunięcia ograniczenia do dwóch kryteriów merytorycznych II stopnia, których ocena może zakończyć się stwierdzeniem niepełnego spełnienia kryterium  oraz zmiana terminu na wykazanie jego spełnienia,

- możliwości podpisywania umów o dofinansowanie przed zakończeniem oceny merytorycznej II stopnia wszystkich wniosków,

-  wprowadzenie Zał. nr 5 do Regulaminu pracy KOP,

- dostosowanie alokacji konkursu do poziomu wielkości wynikających z list rankingowych (zmniejszenie alokacji),

- drobne zmiany edycyjne i aktualizujące itp.

Umożliwienie wcześniejszego podpisywania umów o dofinansowanie w przypadku wniosków pozytywnie ocenionych, umożliwienie wykazania pełnego spełnienia większej liczby kryteriów wyboru po zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia, a przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie,  aktualizacja zapisów dokumentów, uzupełnienie Regulaminu pracy KOP.

Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)

18 lutego 2016 r. Zmiana harmonogramu konkursu Na podstawie pkt 57 Regulaminu Konkursu zamkniętego nr  POIiŚ.2.3/1/2015

Od 16.02.206 r. (dotyczy wszystkich wniosków złożonych
w ramach naboru)

07 stycznia 2016 r. Aktualizacja bazy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi - LINK do strony nd nd
21 grudnia 2015 r. Uzupełnienie ogłoszenia o katalog wskaźników obowiązującyh do monitorowania postępu rzeczowego projektów. Udostępnienie dokumentów. Od dnia publikacji na stronie www.pois.gov.pl (01.12.2015r.)
16 grudnia 2015 r. Aktualizacja bazy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi - LINK do strony nd nd
15 grudnia 2015 r. Uzupełnienie ogłoszenia o wersję edytowalną Wzoru wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania. Udostępnienie dokumentów. Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
03 grudnia 2015 r. Uzupełnienie ogłoszenia o Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe. Udostępnienie dokumentów. Październik, 2015 (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
30 listopada 2015 r.

Uzupełnienie Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie o wewnętrzne procedury zawierania umów, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Umożliwienie oceny pod kątem spełnienia kryterium merytorycznego II stopnia nr 5.

 

Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)

 

30 listopada 2015 r.

Zmiana Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu  Metodyka obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji  w zakresie definicji wielkości  „L plan”.

Aktualizacja wskazania dokumentu, w którym określono zakres sieci kanalizacyjnej możliwej do kwalifikowania w ramach POIiŚ i ujednolicenie zapisów w tym zakresie.

Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
30 listopada 2015 r.

Wprowadzenie drobnych zmian edycyjnych oraz uzupełnienie zapisów Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia w pkt C.2 o wskazanie miejsca udostępnienia przywołanego dokumentu (tj. ogłoszenia o naborze).

Korekty stylistyczne oraz uzupełnienie brakującej informacji.

Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
30 listopada 2015 r.

Uzupełnienie ogłoszenia o dokumenty dotyczące pomocy publicznej, do których odwołuje się w swych zapisach Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia  (pkt C.2):

- siatka analityczna dot. infrastruktury nr 1 – ogólna siatka analityczna, siatka analityczna dot. infrastruktury nr 7  – usługi wodne,

- stanowisko Komisji Europejskiej z dnia 6.02.2014 r. (Ares(2014)280364).

Udostępnienie dokumentów.

Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
30 listopada 2015 r.

Uwzględnienie pytań uzupełniających do Kryterium nr 12 Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe.

Wynikająca z przepisów rozporządzenia ogólnego 1303/2013 (UE) konieczność uwzględnienia, w ramach weryfikacji wniosków o dofinansowanie, kwestii związanych ze zmianami klimatu.

Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
30 listopada 2015 r.

Wprowadzenie drobnych zmian redakcyjnych w treści Regulaminu konkursu.

Uspójnienie zapisów Regulaminu konkursu z pozostałymi dokumentami dotyczącymi naboru w ramach działania.

Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)