II Nabór dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - zakończony

29-04-2016, 15:49

 

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Typ projektów:

1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
2 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

Uwaga! 

NFOŚiGW pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs dla naboru nr POIiŚ.2.3/2/2016 informuje, że nastąpiło opóźnienie w stosunku do planowanego terminu zakończenia oceny merytorycznej II stopnia, spowodowane dużą liczbą złożonych wniosków.

Przewiduje się, iż zakończenie oceny merytorycznej II stopnia nastąpi w marcu br.

KONKURS NR POIiŚ.2.3/2/2016

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie od 31 maja 2016 r. do 1  sierpnia 2016 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 1 sierpnia 2016 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 1 sierpnia 2016 r.  o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 

 • w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym
  w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

 

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 • termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
  jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

 

UWAGA

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na poprawne wybranie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie numeru naboru właściwego dla projektu typu 1 i typu 2:

 • POIS.02.03.00-IW.02.00.102/16 należy wybrać dla projektów typu 1 „Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
 • POIS.02.03.00-IW.02.00-202/16 należy wybrać dla projektów typu 2 „Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości od 2000 RLM do 10 000 RLM” (dotyczy tylko projektów z woj. mazowieckiego)

 

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych w aglomeracjach o wielkości, co najmniej 10 000 RLM, a w regionach lepiej rozwiniętych również w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM.

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 za region lepiej rozwinięty uznaje się  województwo mazowieckie.   

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.3: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt. 17-19 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/2/2016

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 12 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/2/2016:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIiŚ.2.3/2/2016: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 500 000 000,00 zł. W ramach alokacji na konkurs:

- 2 400 000 000,00 zł zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach, co najmniej 10 000 RLM (typ projektu nr 1);

- 100 000 000,00 zł w regionach lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie)
w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM (typ projektu nr 2).

W zależności od zapotrzebowania zmianie mogą ulec wielkości kwot przeznaczonych na poszczególne typy projektów.

Minimalna i maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.4 z 13 kwietnia 2016 r.) nie przewiduje minimalnej i maksymalnej wartości projektu dla działania 2.3.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) : Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.4 z 13 kwietnia 2016 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.3.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.3 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

 

Harmonogram realizacji konkursu

 

Regulamin konkursu nr POIiŚ.2.3/2/2016 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu (w nawiązaniu do zapisów pkt 47, 57 i 83 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/2/2016)

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 (wersja obowiązująca od 22 marca 2016 r.) stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie.

Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym (PO IiŚ, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”)

Zalecenia dotyczące zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich uporządkowania w załączniku nr 6 pn. „Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko” do wniosku o dofinansowanie projektu

Wymagania dotyczące sporządzania mapy aglomeracji stanowiącej załącznik do Wniosku o dofinansowanie

Metodyka analizy efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost)

Wyjaśnienia dotyczące pomocy publicznej

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.3

Master Plan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

 

Dodatkowe dokumenty składane wraz z Wnioskiem:

Upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (jeśli dotyczy – patrz pkt. 33 Regulaminu konkursu)

 

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 2.3:

 • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to wymagane;
 • posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;
 • w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) ‐ wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 %;
 • w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno ‐ Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej)

 

NFOŚiGW przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

-    13 maja 2016r.

-    20 maja 2016r.

-    3 czerwca 2016r.

-    10 czerwca 2016r.

-    1 lipca 2016r.

Szczegółowe informacje zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW w terminie do 5 maja 2016r.

W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)

 

 

Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz dokumentów składanych w ramach konkursu:
 

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
09 listopada 2016 r.

Aktualizacja Regulaminu konkursu w zakresie podziału kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 1 i 2 typu projektów

Udostępnienie zaktualizowanego dokumentu Od momentu zatwierdzenia dokumentu przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 09.11.2016 r.
27 września 2016 r. Aktualizacja Harmonogramu realizacji konkursu Udostępnienie zaktualizowanego dokumentu. Od 26.09.2016 r. (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
01 sierpnia 2016 r. Aktualizacja Master Planu

Udostępnienie zaktualizowanego dokumentu.

Od momentu zatwierdzenia dokumentu przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 9 czerwca 2016 r.
  20 lipca 2016 r. Aktualizacja bazy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi - Link do strony

Dodano pytania z odpowiedziami:

II.13, 14, 15

III.9

IV.5, 6, 7

V.19, 20

VII.22, 23, 24, 25

nd
08 czerwca 2016 r. Aktualizacja bazy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi - Link do strony nd nd
06 czerwca 2016 r.

1. Przesunięcie terminu zakończenia naboru wniosków (01.08.2016 r.).

2. Wprowadzenie do Regulaminu konkursu i Regulaminu pracy KOP:

- zasad składania wniosku w przypadku awarii systemu ePUAP,

- uzupełnienia zapisów w zakresie oceny zgodności z KPOŚK i Master Planem,

- zakończenia oceny stwierdzeniem niepełnego spełnienia kryteriów formalnych (nr 5 i 14) i merytorycznych II stopnia,

- podpisywania umów o dofinansowanie przed zakończeniem oceny merytorycznej II stopnia wszystkich wniosków,

-  wprowadzenie Załącznika nr 5 do Regulaminu pracy KOP,

- zmiany list sprawdzających,

- zmiana Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu - Metodyki obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji wraz ze wzorem Załącznika nr 12 do WoD w zakresie uwzględnienia obiektów użyteczności publicznej i drobnych zmian edycyjnych

- drobne zmiany edycyjne i aktualizujące itp.

3. Zmiana wzoru Załącznika nr 19.

Umożliwienie wcześniejszego podpisywania umów o dofinansowanie w przypadku wniosków pozytywnie ocenionych, umożliwienie wykazania pełnego spełnienia kryteriów wyboru po zakończeniu oceny formalnej (przed zatwierdzeniem listy rankingowej) i merytorycznej II stopnia (przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie), aktualizacja, doprecyzowanie i uspójnienie zapisów dokumentów.

Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)

25 maja 2016 r. Dodano "Bazę najczęściej zadawnaych pytań" w ramach II konkursu - LINK do strony nd nd
20 maja 2016 r.

Uzupełnienie ogłoszenia o katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu.

Udostępnienie dokumentów. Od dnia ogłoszenia zmiany.

 

 

Pliki do pobrania