III Nabór dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - zakończony

31-08-2016, 11:10

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Typ projektów:

1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM

2 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

 

Uwaga! 

NFOŚiGW pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs dla naboru nr POIiŚ.2.3/3/2016 informuje, że nastąpiło opóźnienie w stosunku do planowanego terminu zakończenia oceny formalnej i merytorycznej I stopnia, spowodowane dużą liczbą złożonych wniosków.

 

Stanowisko MIiR w zakresie publikacji zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności
Uprzejmie informujemy, iż w stanowisku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. przedstawiona została interpretacja w zakresie publikacji zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, w odniesieniu do: beneficjentów, wnioskodawców, potencjalnych wnioskodawców, potencjalnych beneficjentów.

 

KONKURS NR POIiŚ.2.3/3/2016

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie od 30 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 28 lutego 2017 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 28 lutego 2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 

 • w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego, w systemie ePUAP, termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

 

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 • termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
  jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych w aglomeracjach o wielkości, co najmniej 10 000 RLM, a w województwie mazowieckiem również w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM.

Uwaga: zgodnie z Kryterium formalnym nr 11 „Wielkość aglomeracji” dofinansowaniem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze aglomeracji, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wielkość co najmniej 10 000 RLM rzeczywistych wskazana w Aktualizacji Master Planu, z wyjątkiem projektów realizowanych w regionach lepiej rozwiniętych - województwo mazowieckie – w tym przypadku  wielkość co najmniej 2 000 RLM rzeczywistych

i

 • wielkość co najmniej 10 000 RLM  wynikająca z rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku, z wyjątkiem projektów realizowanych w regionach lepiej rozwiniętych - województwo mazowieckie – w tym przypadku  wielkość aglomeracji co najmniej 2 000 RLM.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.3: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt. 18-20 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 12 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 000 000 000,00 zł. W ramach alokacji na konkurs:

- 1 700 000 000,00 zł zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach, co najmniej 10 000 RLM (typ projektu nr 1);

-  300 000 000,00 zł  w województwie mazowieckim w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM (typ projektu nr 2).

W zależności od zapotrzebowania zmianie mogą ulec wielkości kwot przeznaczonych na poszczególne typy projektów.

Minimalna i maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.8 z 11 sierpnia 2016 r.) nie przewiduje minimalnej i maksymalnej wartości projektu projektu dla działania 2.3.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) : Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.8 z 11 sierpnia 2016 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.3.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.3 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Harmonogram realizacji konkursu

 

Regulamin konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu (w nawiązaniu do zapisów pkt 47, 57 i 83 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016)

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie.

Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym (PO IiŚ, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”)

Zalecenia dotyczące zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich uporządkowania w załączniku nr 6 pn. „Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko” do wniosku o dofinansowanie projektu

Wymagania dotyczące sporządzania mapy aglomeracji stanowiącej załącznik do Wniosku o dofinansowanie

Metodyka analizy efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost)

Wyjaśnienia dotyczące pomocy publicznej

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.3

Aktualizacja Master Planu dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

Aktualizacja KPOŚK 2015 (IV AKPOŚK)

Dodatkowe dokumenty składane wraz z Wnioskiem:

Upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (jeśli dotyczy – patrz pkt. 33 Regulaminu konkursu)

 

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 2.3:

 • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp– decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to wymagane;
 • posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;
 • w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) ‐ wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 %;
 • w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno ‐ Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej)

 

Uwaga: doprecyzowanie w zakresie sposobu oceny zgodności Projektu z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i z Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych dostępne jest w Bazie najczęściej zadawancyh pytań i odpowiedzi w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.

 

 

Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz dokumentów składanych w ramach konkursu:
 

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
30 kwietnia 2018 r.

Nastąpiła zmiana wysokości alokacji w pkt 4) Regulaminu konkursu z kwoty 3 895 115 334,52 zł
na 3 985 000 000,00 zł, przy czym:

 • 3 949 746 010,41 zł na typ projektu nr 1;
 • 35 253 989,59 zł na typ projektu nr 2
Udostępnienie zaktualizowanego dokumentu Od momentu zatwierdzenia dokumentu przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 26.04.2018 r.
17 stycznia 2018 r.

Nastąpiła zmiana wysokości alokacji w pkt 4) Regulaminu konkursu z kwoty 2 828 382 403,00 zł
na 3 895 115 334,52 zł, przy czym:

 • 3 859 861 344,93 zł na typ projektu nr 1;
 • 35 253 989,59 zł na typ projektu nr 2
Udostępnienie zaktualizowanego dokumentu Od momentu zatwierdzenia dokumentu przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 15.01.2018 r.
02 października 2017 r.

Nastąpiła zmiana wysokości alokacji w pkt 4) Regulaminu konkursu z kwoty 2 281 044 322,00 zł
na 2 828 382 403,00 zł, przy czym:

 • 2 785 087 107,50 zł na typ projektu nr 1;
 • 43 295 295,50 zł na typ projektu nr 2
Udostępnienie zaktualizowanego dokumentu Od momentu zatwierdzenia dokumentu przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 29.09.2017 r.
02 sierpnia 2017 r.

Nastąpiła zmiana wysokości alokacji w pkt 4) Regulaminu konkursu z kwoty 2 000 000 000,00 zł na 2 281 044 322,00 zł, przy czym:

 • 2 241 433 429,67 zł na typ projektu nr 1;
 • 39 610 892,33 zł  na typ projektu nr 2
Udostępnienie zaktualizowanego dokumentu Od momentu zatwierdzenia dokumentu przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 02.08.2017 r.
14 lipca 2017 r.

1. Aktualizacja Regulaminu konkursu w zakresie podziału kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 1 i 2 typu projektów.

2. Korekta oczywistej omyłki w numeracji kryteriów merytorycznych I stopnia wskazanych w pkt 71) Regulaminu konkursu z:

„71) W przypadku, w którym projekty umieszczone na liście rankingowej otrzymały jednakową liczbę punktów, a suma wnioskowanego w ramach tych projektów dofinansowania przekracza pozostałą dla danego konkursu alokację, o ich kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych w ocenie wg kryterium merytorycznego I stopnia nr 1 - wypełnienie przez aglomeracje wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych oraz kryterium merytorycznego I stopnia nr 3 - budowa kanalizacji sanitarnej – RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej/zmodernizowanej kanalizacji.”

na:

„ 71) W przypadku, w którym projekty umieszczone na liście rankingowej otrzymały jednakową liczbę punktów, a suma wnioskowanego w ramach tych projektów dofinansowania przekracza pozostałą dla danego konkursu alokację, o ich kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych w ocenie wg kryterium merytorycznego I stopnia nr 2 - wypełnienie przez aglomeracje wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych oraz kryterium merytorycznego I stopnia nr 4 - budowa kanalizacji sanitarnej – RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej/zmodernizowanej kanalizacji.”

Udostępnienie zaktualizowanego dokumentu Od momentu zatwierdzenia dokumentu przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 13.07.2017 r.
  12 kwietnia 2017 r. Aktualizacja Harmonogramu realizacji konkursu Udostępnienie zaktualizowanego dokumentu Od 12.04.2017 r. (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)

22 listopada 2016 r.

Dodano "Bazę najczęściej zadawanych pytań" w ramach III konkursu - LINK do strony

nd

nd