Zasady uwzględniania wsparcia z "białych certyfikatów" przy aplikowaniu o środki w ramach POIiŚ

13-03-2017, 12:43

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) nie przesądza czy prawa majątkowe ze świadectw efektywności energetycznej stanowią pomoc publiczną. Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 2 tej ustawy, świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jeżeli na jego realizację przyznano pomoc inwestycyjną w przypadku, gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających z tych świadectw stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku.

Powyższe oznacza, że każdorazowo należy sprawdzać, czy łącznie wartość świadectw przyznanych w związku z przedsięwzięciem (wartość ustalona jak wyżej) i pomocy inwestycyjnej udzielonej na to przedsięwzięcie nie przekracza dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na dane przedsięwzięcie.

W związku z powyższym, Wnioskodawca występując do NFOŚiGW o pomoc inwestycyjną na dany projekt zobowiązany będzie do przedstawienia wartości wsparcia wynikającego zarówno z każdej planowanej/otrzymanej pomocy inwestycyjnej na ten projekt, jak również wsparcia wynikającego ze świadectw efektywności energetycznej związanych z tym samym projektem (bez względu na to, czy świadectwa zostały już wydane, czy też Wnioskodawca zamierza o nie wystąpić lub wystąpił, ale ich jeszcze nie otrzymał). NFOŚiGW przy ocenie dopuszczalności wnioskowanej pomocy uwzględni wszystkie wykazane wsparcia. W sytuacji kiedy wystąpi ryzyko przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy, wówczas Wnioskodawca zmuszony będzie (wybór do decyzji Wnioskodawcy) albo do obniżenia pomocy inwestycyjnej (w praktyce – jeszcze nie przyznanej) albo będzie mógł wystąpić do URE o świadectwa niższej wartości niż wynikające ze zmniejszenia zużycia energii (o ile jeszcze nie otrzymał świadectw). W tym drugim przypadku Wnioskodawca ponosi ryzyko straty, gdyż w przypadku nieotrzymania pomocy inwestycyjnej (np. w przypadku wyczerpania budżetu) nie będzie już mógł skorygować (podnieść) wartości świadectw efektywności energetycznej.