WAŻNE: ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA II NABORU - KLASTRY ENERGII- do 31.10.2017 r.

29-09-2017, 13:11

Zgodnie z treścią § 16 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:
W Regulaminie konkursu zmianie ulega termin zakończenia naboru: z 29 września 2017 r. na 31 października 2017 r.


W związku z powyższym każdy zapis w Regulaminie konkursu i jego załącznikach, wskazujący na termin 29 września 2017 r. zostaje zamieniony na termin 31 października 2017 r.

Poniżej wskazujemy zmieniane dokumenty:

Regulamin konkursu:

§ 3 ust 6. Konkurs jest realizowany zgodnie z harmonogramem, publikowanym na stronie IOK: www.nfosigw.gov.pl, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 8 ust. 2. Przybliżony termin rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z harmonogramem konkursu, planowany jest na kwiecień 2018 r.

§ 9 ust. 1:„Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od dnia 31.07.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. w sposób opisany w niniejszym paragrafie.”

Pozostałe zapisy, ulegające zmianie w konsekwencji zmiany wyżej opisanej:

Ogłoszenie konkursu:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.07.2017 r. do 31.10.2017 r.

Załącznik nr 4:

Pkt. 5:

Kopia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu projektu), zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie, tj.:

1.         nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ;

2.         informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska;

3.         informacje na temat przeprowadzonych  konsultacji ze społeczeństwem;

4.         decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi;

lub oświadczenie o przedłożeniu powyższych dokumentów przed końcem oceny merytorycznej II stopnia nie później niż do dnia 19.01.2018 r.

5.         decyzja zezwolenia na inwestycję lub oświadczenie o jej przedłożeniu w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie”.

Załącznik nr 4 wzór 4 OŚWIADCZENIA w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ust. 19:

Oświadczam, że zostaną przedłożone kopie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu projektu), zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie, tj.:

•             do dnia 19.01.2018 r.:

1.            nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ;

2.            informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska;

3.            informacje na temat przeprowadzonych  konsultacji ze społeczeństwem;

4.            decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi;

•             w terminie do 6 miesięcy  od dnia podpisania umowy o dofinansowanie

5.            decyzja zezwolenia na inwestycję