Aktualizacja harmonogramu naboru POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17

17-04-2018, 09:20

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zaktualizowany harmonogram naboru dla Poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014 – 2020. Zaktualizowano:

  1. termin dotyczący oceny merytorycznej I i II stopnia – zmiana wynika z dłuższego niż przewidywano czasu na uzupełnienie wniosków i złożenia stosowanych wyjaśnień przez Wnioskodawców, a także przeprowadzenia niezbędnych procedur i uzyskania decyzji celem zatwierdzenia wyników oceny;
  2. termin publikacji listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania oraz poinformowanie Wnioskodawców o wyniku oceny – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. a);
  3. termin zawarcia umów o dofinansowanie – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. a) i b), a także uzyskanych zgód odpowiednich Instytucji, na wydłużenie terminu zawarcia umów;

Pliki do pobrania