Poddziałanie 1.1.1 - II konkurs - klastry energii

30-06-2017, 12:14

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.07.2017 r. do 29.09.2017 r. 31.10.2017 r.:

  • w przypadku podpisania wniosku przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Podpisywanie załączników jest dozwolone wyłącznie przez podpis kwalifikowany. Podpisywanie profilem zaufanym nie jest możliwe.

  • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

  • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29.09.2017 r. 31.10.2017 r. o godz. 24.00,
  • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29.09.2017 r. 31.10.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

  • w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
  • w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Usługa Pocztex nie jest usługą powszechną w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, a tym samym Poczta Polska nie występuje w tym przypadku jako operator wyznaczony.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.1. Poddziałania 1.1.1:

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124) będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 300  mln PLN, w tym:

  • dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej 100 mln PLN,
  • dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych) 200 mln PLN.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS/1.1.1/2/2017, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

UWAGA:

W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków o dofinansowanie każdy zapis w Regulaminie konkursu i jego załącznikach, wskazujący na termin 29 września 2017 r. zostaje zamieniony na termin 31 października 2017 r.

Poniżej wskazujemy zmieniane dokumenty:

Regulamin konkursu:

§ 3 ust 6. Konkurs jest realizowany zgodnie z harmonogramem, publikowanym na stronie IOK: www.nfosigw.gov.pl, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 8 ust. 2. Przybliżony termin rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z harmonogramem konkursu, planowany jest na kwiecień 2018 r.

§ 9 ust. 1:„Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od dnia 31.07.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. w sposób opisany w niniejszym paragrafie.”

Pozostałe zapisy, ulegające zmianie w konsekwencji zmiany wyżej opisanej:

Załącznik nr 4:

Pkt. 5:

Kopia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu projektu), zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie, tj.:

1.         nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ;

2.         informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska;

3.         informacje na temat przeprowadzonych  konsultacji ze społeczeństwem;

4.         decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi;

lub oświadczenie o przedłożeniu powyższych dokumentów przed końcem oceny merytorycznej II stopnia nie później niż do dnia 19.01.2018 r.

5.         decyzja zezwolenia na inwestycję lub oświadczenie o jej przedłożeniu w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie”.

Załącznik nr 4 wzór 4 OŚWIADCZENIA w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ust. 19:

Oświadczam, że zostaną przedłożone kopie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu projektu), zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie, tj.:

•             do dnia 19.01.2018 r.:

1.            nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ;

2.            informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska;

3.            informacje na temat przeprowadzonych  konsultacji ze społeczeństwem;

4.            decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi;

•             w terminie do 6 miesięcy  od dnia podpisania umowy o dofinansowanie

5.            decyzja zezwolenia na inwestycję

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu: