Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (3b - Plany ochrony)

30-10-2015, 16:14
Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.3: Opracowanie instrumentów planistycznych

dla obszarów Natura 2000

Podtyp projektu 2.4.3b: Plany ochrony

Konkurs nr POIiŚ.2.4.3/1/2015

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.11.2015 r.  do 29.02.2016 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu[1] - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7:30 – 15:30

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29.02.2016 r. o godz. 24:00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29.02.2016 r. o godz. 15:30.

 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym
  w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.): termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
 2. w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników - jeżeli Wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony;


lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 [2]

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”:

Typ projektów: Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000

Podtyp projektów: Plany ochrony

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 1. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska  (forma prawna [3] – kod 401);
 2. parki narodowe (forma prawna – kod 428);
 3. urzędy morskie (forma prawna  – kod 401);

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:  
10 000 000,00 zł;

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalny udział dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85 %

 

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 2.4, podtyp projektu 2.4.3b:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 19 maja 2015 r.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie. Wybrane elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS.2.4.3/1/2015 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia (plik)

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 

[1] W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)

[2] Z wyłączeniem obszarów Natura 2000 leżących na terenach rezerwatów, jeśli działania ochronne dla Natury 2000 zostały uwzględnione w planie ochrony dla danego rezerwatu, co zgodnie z przyjętą  linią  demarkacyjną między POIiŚ 2014 – 2020 a programami regionalnymi jest finansowane w ramach programów regionalnych.

[3] Formy prawne - zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  20 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. 08 z 08 października 2014 roku, poz. 1353).

 

Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz dokumentów składanych w ramach konkursu:

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie

Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
16 listopada 2015 r. Publikacja katalogu przykładowych zmian powodujących istotną modyfikację Wniosku o dofinansowanie Publikacja na podstawie punktu 59  Regulaminu naboru wniosków Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
01 grudnia 2015 r. Wprowadzono drobne zmiany edycyjne w treści regulaminu konkursu. Korekta stylistyczna, konieczność doprecyzowania zapisów dotyczących rejestracji przez IOK numeru krajowego wniosku. Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
01 grudnia 2015 Wprowadzono dodatkowe pytania w ramach kryterium nr 12 "Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe, (jeśli dotyczy)" w  liście sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia. Konieczności uwzględnienia w ramach weryfikacji wniosków o dofinansowanie kwestii związanych ze zmianami klimatu. Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
03 grudnia 2015 Korekta katalogu przykładowych zmian powodujących istotną modyfikację Wniosku o dofinansowanie Zaktualizowanie przez IP definicji istotnej modyfikacji - poprawki redakcyjne i porządkujące Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
04 stycznia 2016 Uzupełniono o katalog wskaźników obowiązkowych Udostępnienie dokumentów Styczeń 2016 (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

NFOŚiGW przewiduje możliwość współfinansowania działania 2.4 "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna" na zasadach określonych w Części 2) "Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" programu priorytetowego 4.1 "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej"

Program priorytetowy 4.1 "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej"