Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (3b - Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych)

30-09-2016, 08:03

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.3: Opracowanie instrumentów planistycznych

dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych

podtyp projektu 2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000
i parków narodowych

 

KONKURS NR POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.10.2016 r. do 31.01.2017 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu[1] - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7:30 – 15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.01.2017 r. o godz. 24:00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.01.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

a) w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 • termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników - jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony;

        lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

 

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących planów ochrony dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych [2].

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”:

Typ projektu: Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych

Podtyp projektu: Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt 26 Regulaminu konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 1. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska  (forma prawna [3] – kod 401);
 2. parki narodowe (forma prawna – kod 428);
 3. urzędy morskie (forma prawna  – kod 401);

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt 21 Regulaminu konkursu  nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 zł.

Minimalna i maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.9 z dnia 23 września 2016 r.) nie przewiduje minimalnej i maksymalnej wartości projektu dla działania 2.4.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.9 z dnia 23 września 2016 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.4. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.4 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie internetowej http://poiis.nfosigw.gov.pl/:

Harmonogram realizacji konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16.

Regulamin konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020”, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 30.08.2016 r. stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Katalog przykładowych zmian powodujących istotną modyfikację projektu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie.

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.4.

Dodatkowe dokumenty składane wraz z Wnioskiem:

Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wzór (jeśli dotyczy – patrz pkt 13 lit c Regulaminu konkursu).

Upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (jeśli dotyczy – patrz pkt 40 Regulaminu konkursu).

 

Osoba do kontaku:

 

Osoba do kontaktu

Beata Wójcik-Napiórkowska
Beata.Wojcik@nfosigw.gov.pl

 

tel.

22 45 90 486


[1] W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)

[2] Z wyłączeniem obszarów Natura 2000 leżących na terenach rezerwatów, jeśli działania ochronne dla Natury 2000 zostały uwzględnione w planie ochrony dla danego rezerwatu, co zgodnie z przyjętą  linią  demarkacyjną między POIiŚ 2014 – 2020 a programami regionalnymi jest finansowane w ramach programów regionalnych.

[3] Formy prawne - zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. z 2015, poz. 2009) – funkcjonującą w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy.