Materiały ze szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

01-03-2017, 11:30

28 lutego 2017 r., w  Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się szkolenie dla Beneficjentów w Działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Podtypie projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (konkurs nr POIiS/2/4/6/1/2015).

Zakres szkolenia: zagadnienia dotyczące kwalifikowania wydatków, obsługa systemu SL 2014, rozliczanie wydatków i realizacja projektów pod katem wymagań procedur zawierania umów.

Załączamy materiały szkoleniowe.