Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (6a - Bazy edukacyjne)- nabór II

29-03-2017, 11:42

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej

Podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Konkurs zamknięty nr POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17

 

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 28.04.2017 r.  do 26.06.2017 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7:30 – 15:30

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 26.06.2017 r. o godz. 24:00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 26.06.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego, w systemie ePUAP, termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
 • w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników - jeżeli Wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”:

Typ projektów:2.4.6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej

Podtyp projektów: 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

parki narodowe (forma prawna – kod 428);

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:  
50 000 000,00 zł;

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalny udział dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85 %

 

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 2.4, podtyp projektu 2.4.6a:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 19 maja 2015 r.,

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie – stanowi załącznik do regulaminu konkursu

 

Regulamin konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17 wraz z załącznikami

stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone  z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)