Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (6a - Bazy edukacyjne)- nabór II

29-03-2017, 11:42

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko
 

Aktualizacja:

Szanowni Państwo,

IOK (Instytucja Organizująca Konkurs, NFOŚIGW) uprzejmie informuje, że za zgodą IP (Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwa Środowiska) od dnia 12.10.2017 r. ulega aktualizacji Harmonogram konkursu. Zmiany odzwierciedlają faktyczne daty realizacji działań w przedmiotowym dokumencie.

plik do pobrania

Aktualizacja:

Szanowni Państwo,

IOK (Instytucja Organizująca Konkurs, NFOŚIGW) uprzejmie informuje, że za zgodą IP (Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwa Środowiska) od dnia 06.09.2017 r. ulega zmianie Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Treść ustępu 14 zmieniono na  „IP może wyznaczyć swoich pracowników do pełnienia funkcji obserwatorów prac KOP. Obserwatorzy, po podpisaniu deklaracji poufności, mogą uczestniczyć w pracach KOP, jednak nie wchodzą w  jego skład i nie dokonują oceny projektów.” Powyższa zmiana jest związana z wyznaczeniem przez Ministerstwo Środowiska obserwatora do prac komisji Oceny Projektów.

plik do pobrania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej

Podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Konkurs zamknięty nr POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17

 

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 28.04.2017 r.  do 26.06.2017 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7:30 – 15:30

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 26.06.2017 r. o godz. 24:00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 26.06.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego, w systemie ePUAP, termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
 • w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników - jeżeli Wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”:

Typ projektów:2.4.6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej

Podtyp projektów: 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

parki narodowe (forma prawna – kod 428);

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:  
50 000 000,00 zł;

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalny udział dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85 %

 

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 2.4, podtyp projektu 2.4.6a:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 19 maja 2015 r.,

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie – stanowi załącznik do regulaminu konkursu

 

Regulamin konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17 wraz z załącznikami

stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone  z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)