Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (6a - Bazy edukacyjne)

30-11-2015, 13:50

Logotyp programu Infrastruktura i ŚrodowiskoNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej

Podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Konkurs nr POIiS/2/4/6/1/2015

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.12.2015 r.  do 31.03.2016 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu[1] - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7:30 – 15:30

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.03.2016 r. o godz. 24:00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.03.2016 r. o godz. 15:30.

 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym
  w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.): termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
 2. w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników - jeżeli Wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony;
   

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”:

Typ projektów:2.4.6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej

Podtyp projektów: 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

parki narodowe (forma prawna – kod 428);

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:  
30 000 000,00
42 369 910 zł ;

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalny udział dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85 %

 

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 2.4, podtyp projektu 2.4.6a:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 19 maja 2015 r.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie. Wybrane elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

Regulamin konkursu nr POIS.2.4.6./1/2015 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że na wniosek IOK Instytucja pośrednicząca zwiększyła alokację na przedmiotowy konkurs z 30 000 000 zł na 42 369 910 zł. W związku z tym, wszystkie projekty ocenione pozytywnie znalazły się na liście podstawowej, a Regulamin konkursu od dnia 07.07.2016 r. uległ zmianie w zakresie kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone  z uwzględnieniem następujących dokumentów:


[1] W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)


Materiały ze szkolenia dla Wnioskodawców, które odbyło się w siedzibie NFOŚiGW 26.01.2016 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)