Druga częściowa lista ocenionych projektów – konkurs POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16

09-08-2017, 13:52

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła w dniu 07.08.2017 r. drugą częściową listę ocenionych projektów w ramach naboru konkursowego nr  POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16 dla działania
2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych.

W związku z zakończeniem oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ww. naboru, zgodnie z pkt. 76 Regulaminu KOP, NFOŚiGW publikuje skład Komisji Oceny Projektów.