Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (5b - Budowanie potencjału i integracja)

28-12-2015, 12:18

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja

Konkurs nr POIS/2.4.5/2/2015

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ WYSYŁANIA WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ePUAP W DNIACH 2-10 MAJA BR. TERMIN NABORU WNIOSKÓW W KONKURSACH NR POIS/2.4.5/2/2015 I POIS/2.4.5/3/2015 ZOSTAJE WYDŁUŻONY  DO DNIA 23.05.2016 r.

MAJĄC NA UWADZE RÓWNE TRAKTOWANIE WNIOSKODAWCÓW, WSZYSCY WNIOSKODAWCY, KTÓRZY JUŻ ZŁOŻYLI/WYSŁALI WNIOSKI W PIERWOTNYM TERMINIE, MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORYGOWANIA PRZEDMIOTOWYCH DOKUMENTÓW I ICH PONOWNEGO PRZESŁANIA.        

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA TAKIEJ SYTUACJI PROSIMY O WSKAZANIE W PIŚMIE PRZEWODNIM DO WNIOSKU INFORMACJI O WYCOFANIU WNIOSKU WCZEŚNIEJ ZŁOŻONEGO, Z PODANIEM JEGO NUMERU TECHNICZNEGO Z GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE.

NOWY TERMIN NABORU (DO 23.05.2016 r.) OBOWIĄZUJE OD 16.05.2016 r.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29.01.2016 r. do  23.05.2016 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu[1] - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7:30 – 15:30

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 23.05.2016 r.o godz. 24:00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia23.05.2016 r. o godz. 15:30.

 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym
  w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.): termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
 2. w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników - jeżeli Wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony;
  lub
 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Budowanie potencjału i integracja (szkolenia i aktywna edukacja skierowana do grup zawodowych mających największy wpływ na przyrodę)

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”:

Typ projektów: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektów: 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (forma prawna - kod 401);
 • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska (forma prawna - kod 401);
 • parki narodowe (forma prawna – kod 428);
 • jednostki administracja rządowej lub samorządowej (forma prawna - kod 132; kod 401; kod 428; kod 429; kod 430; kod 431)
 • jednostki badawczo-naukowe (forma prawna - kod 428; kod 165);
 • uczelnie (forma prawna - kod 044);
 • pozarządowe organizacje ekologiczne - POE– rozumie się przez to organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska - (forma prawna - kod 148; kod 155)
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (forma prawna - kod 428);
 • urzędy morskie (forma prawna - kod 401).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:  
12 875 000,00 zł;

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalny udział dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85 %

 

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 2.4, podtyp projektu 2.4.5b:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 19 maja 2015 r.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie. Wybrane elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

Regulamin konkursu nr POIS.2.4.5/2/2015 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone  z uwzględnieniem następujących dokumentów:

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW 8 i 9 MARCA 2016 r.


[1] W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)