Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz skład KOP dla konkursu POIS 2.4.5/2/2015

11-09-2017, 14:59

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej publikuje listy (zbiorcze z dotychczas opublikowanych) projektów wybranych do dofinansowania w ramach alokacji i projektów przywróconych w ramach procedury odwoławczej do dnia  05.09.2017 r. dla konkursu POIS/2.4.5/2/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja

W ramach alokacji na działanie 2.4.5 b:

1 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 7 marca 2017 r.

2 i 3 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 29 marca 2017 r. (aktualizacja 2 części listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 28 lipca 2017 r.)

4 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 5 września 2017 r.

Przywrócone w wyniku rozpatrzenia protestu i finansowane bezpośrednio z działania 2.4:

Lista  została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 22 maja 2017 r.