Zmianie Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów

22-09-2017, 13:10

Szanowni Państwo,

IOK (Instytucja Organizująca Konkurs, NFOŚIGW) uprzejmie informuje, że za zgodą IP (Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwa Środowiska) od dnia 06.09.2017 r. ulega zmianie Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Treść ustępu 14 zmieniono na  „IP może wyznaczyć swoich pracowników do pełnienia funkcji obserwatorów prac KOP. Obserwatorzy, po podpisaniu deklaracji poufności, mogą uczestniczyć w pracach KOP, jednak nie wchodzą w  jego skład i nie dokonują oceny projektów.” Powyższa zmiana jest związana z wyznaczeniem przez Ministerstwo Środowiska obserwatora do prac komisji Oceny Projektów.