IP zatwierdziła w dniu 22.09.2017 r. listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17

25-09-2017, 14:13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 78 Regulaminu konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17 dla typu projektu 2.4.6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna ze środków POIiŚ 2014-2020, publikuje listę rankingową projektów, która w dniu 22 września 2017 r. została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą.