Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 typ projektu 2.4.4d Teledetekcja w parkach narodowych

29-09-2017, 09:52

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.4: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych
w ochronie przyrody

podtyp projektu 2.4.4d: Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

KONKURS NR POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.10.2017 r. do 31.01.2018 r.:

(W dniu 29.09.2017 r. Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 wyraziła zgodę na wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków z 28.12.2017 r. do 31.01.2018 r.)

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7:30 – 15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.01.2018 r. o godz. 24:00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.01.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego, zgodnie z Ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej: termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków
  o Dofinansowanie;

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 • termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
  jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz
  w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, których celem jest dokonanie oceny stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Działania zaplanowane w projekcie powinny służyć realizacji szerokiego zakresu badań jakościowych i ilościowych stanu środowiska przyrodniczego parków narodowych w oparciu o technologie teledetekcyjne, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi analitycznych,
w powiązaniu z funkcjonalnością systemów informacji przestrzennej (GIS). Projekty powinny stanowić wsparcie realizowanych działań ochronnych, monitoringu przyrodniczego oraz podstawę identyfikacji pojawiających się zagrożeń.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”:

Typ projektu: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody.

Podtyp projektu: Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.  

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt 26 Regulaminu konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 • parki narodowe (forma prawna – kod 428);

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt 21 Regulaminu konkursu  nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17.

Niniejszy konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (wersja 1.19) nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.4.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (wersja 1.19) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.4. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.4 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie internetowej http://poiis.nfosigw.gov.pl/:

Harmonogram realizacji konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17.

Regulamin konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020”, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 15.09.2017 r. stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4a i
4 b do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Katalog przykładowych zmian powodujących istotną modyfikację projektu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie uzgodnienia jej zapisów z beneficjentem.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie.

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.4.

 

Dodatkowe dokumenty składane wraz z Wnioskiem:

Upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (jeśli dotyczy – patrz pkt 40 Regulaminu konkursu).

 

Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz do dokumentów konkursowych:

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
02.10.2017 r. Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 28.12.2017 r. na 31.01.2018 r. Zmiana wprowadzona w Regulaminie konkursu, Harmonogramie konkursu oraz Ogłoszeniu o naborze. Zgoda IZ POIiŚ 2014 - 2020 z dnia 29.09.2017 r. Od dnia ogłoszenia zmiany