Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 typ projektu 2.4.4d Teledetekcja w parkach narodowych

29-09-2017, 09:52

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.4: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych
w ochronie przyrody

podtyp projektu 2.4.4d: Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

KONKURS NR POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 31.01.2018 r.:

(W dniu 29.09.2017 r. Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 wyraziła zgodę na wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków z 28.12.2017 r. do 31.01.2018 r.)

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7:30 – 15.30.

 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.01.2018 r. o godz. 24:00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.01.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego, zgodnie z Ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej: termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków
  o Dofinansowanie;

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 • termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
  jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz
  w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, których celem jest dokonanie oceny stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Działania zaplanowane w projekcie powinny służyć realizacji szerokiego zakresu badań jakościowych i ilościowych stanu środowiska przyrodniczego parków narodowych w oparciu o technologie teledetekcyjne, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi analitycznych,
w powiązaniu z funkcjonalnością systemów informacji przestrzennej (GIS). Projekty powinny stanowić wsparcie realizowanych działań ochronnych, monitoringu przyrodniczego oraz podstawę identyfikacji pojawiających się zagrożeń.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”:

Typ projektu: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody.

Podtyp projektu: Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.  

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt 26 Regulaminu konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 • parki narodowe (forma prawna – kod 428);

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt 21 Regulaminu konkursu  nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17.

Niniejszy konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 zł.

Zgodnie z pismem z dnia 27.07.2018 r. IP wyraziła zgodę na zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu do 34 263 368,93 zł

 

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (wersja 1.19) nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.4.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (wersja 1.19) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.4. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.4 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie internetowej http://poiis.nfosigw.gov.pl/:

Harmonogram realizacji konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17.

Regulamin konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020”, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 15.09.2017 r. stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4a i
4 b do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Katalog przykładowych zmian powodujących istotną modyfikację projektu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie uzgodnienia jej zapisów z beneficjentem.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie.

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.4.

 

Dodatkowe dokumenty składane wraz z Wnioskiem:

Upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (jeśli dotyczy – patrz pkt 40 Regulaminu konkursu).

 

Stanowisko MIiR w zakresie publikacji zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności - Uprzejmie informujemy, iż w stanowisku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. przedstawiona została interpretacja w zakresie publikacji zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, w odniesieniu do: beneficjentów, wnioskodawców, potencjalnych wnioskodawców, potencjalnych beneficjentów.

 

Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz do dokumentów konkursowych:

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
02.10.2017 r. Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 28.12.2017 r. na 31.01.2018 r. Zmiana wprowadzona w Regulaminie konkursu, Harmonogramie konkursu oraz Ogłoszeniu o naborze. Zgoda IZ POIiŚ 2014 - 2020 z dnia 29.09.2017 r. Od dnia ogłoszenia zmiany
31.10.2017 r. Aktualizacja wzoru wniosku o dofinansowanie Nowelizacja ustawy wdrożeniowej Od dnia rozpoczęcia naboru wniosków
31.10.2017 r. Dodanie katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów (działanie 2.4) Zatwierdzenie przez IZ Od dnia ogłoszenia zmiany
20.11.2017 r. Aktualizacja Listy wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie. Wyłączenie Deklaracji instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów Natura 2000 z Listy wymaganych załączników.  Akceptacja IP Od dnia ogłoszenia zmiany
20.11.2017 r. Aktualizacja wzoru załączników do wniosku o dofinansowanie. Dotyczy załącznika nr 1 - PRP; nr 9 - oświadczenie ogólne; nr 13 - oświadczenie o podwójnym finansowaniu.

Nowelizacja ustawy wdrożeniowej;  powołanie na  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 Od dnia ogłoszenia zmiany
05.12.2017 r. Aktualizacja Listy wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie. Wyłączenie Zestawienia kosztów projektu w podziale na kategorie wydatków (zał. 7) z Listy wymaganych załączników.  Akceptacja IP Od dnia ogłoszenia zmiany
06.02.2018 r. Stanowisko MIiR w zakresie publikacji zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez podmioty nie posiadające statusu Beneficjenta.

 

Pismo IZ z dnia 29.01.2018 r.

 

Od dnia 01.01.2018 r.
21.08.2018 r. Zmiana Regulaminu konkursu

pismo IP z dnia 27.07.2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zwiększenie alokacji

pismo IP z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia II części listy ocenionych projektów.

 

Od dnia 07.08.2018 r. - zatwierdzenie zmiany Regulaminu konkursu przez Zarząd NFOŚiGW