Lista ocenionych projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17.

13-12-2017, 10:41

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 103 Regulaminu konkursu i  pkt. 73 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17 dla typu projektu 2.4.6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna ze środków POIiŚ 2014-2020, publikuje listę ocenionych projektów, na której umieszczono projekty wybrane do dofinansowania, zatwierdzoną przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 11 grudnia 2017 r., oraz skład Komisji Oceny Projektów.