Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (5c - Edukacja społeczności obszarów chronionych)

28-12-2015, 12:43

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Szanowni Państwo,

IOK (Instytucja Organizująca Konkurs, NFOŚIGW) uprzejmie informuje, że za zgodą IP (Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwa Środowiska) od dnia 02.12.2016 r. ulega zmianie REGULAMIN KONKURSU. W ustępie 105 dodano zapis „Dopuszcza się sukcesywne sporządzanie list ocenionych projektów w miarę postępującej oceny merytorycznej II stopnia.” Zmiana ma na celu przyśpieszenie procedowania z wnioskami już ocenionymi.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

Konkurs nr POIS/2.4.5/3/2015

Szanowni Państwo,

IOK (Instytucja Organizująca Konkurs, NFOŚIGW) uprzejmie informuje, że za zgodą IP (Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwa Środowiska) od dnia 22.08.2016 r. ulega zmianie HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU. Terminy oceny ulegają wydłużeniu do 180 dni z uwagi na wydłużony czas dostarczania przesyłek przez operatora pocztowego.

 


SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ WYSYŁANIA WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ePUAP W DNIACH 2-10 MAJA BR. TERMIN NABORU WNIOSKÓW W KONKURSACH NR POIS/2.4.5/2/2015 I POIS/2.4.5/3/2015 ZOSTAJE WYDŁUŻONY  DO DNIA 23.05.2016 r.

MAJĄC NA UWADZE RÓWNE TRAKTOWANIE WNIOSKODAWCÓW, WSZYSCY WNIOSKODAWCY, KTÓRZY JUŻ ZŁOŻYLI/WYSŁALI WNIOSKI W PIERWOTNYM TERMINIE, MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORYGOWANIA PRZEDMIOTOWYCH DOKUMENTÓW I ICH PONOWNEGO PRZESŁANIA.        

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA TAKIEJ SYTUACJI PROSIMY O WSKAZANIE W PIŚMIE PRZEWODNIM DO WNIOSKU INFORMACJI O WYCOFANIU WNIOSKU WCZEŚNIEJ ZŁOŻONEGO, Z PODANIEM JEGO NUMERU TECHNICZNEGO Z GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE.

NOWY TERMIN NABORU (DO 23.05.2016 r.) OBOWIĄZUJE OD 16.05.2016 r.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29.01.2016 r. do 23.05.2016 r.

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu[1] - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7:30 – 15:30

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 23.05.2016 r.o godz. 24:00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 23.05.2016 r. o godz. 15:30.

 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym
  w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.): termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
 2. w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników - jeżeli Wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony;
  lub
 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Edukacja społeczności obszarów chronionych (w szczególności społeczności lokalne na terenach należących do sieci Natura 2000 oraz parków narodowych)

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”:

Typ projektów: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektów: 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska (forma prawna - kod 401);
 • parki narodowe (forma prawna – kod 428);
 • jednostki administracja rządowej lub samorządowej (forma prawna - kod 132; kod 401; kod 428; kod 429; kod 430; kod 431)
 • jednostki badawczo-naukowe (forma prawna - kod 428; kod 165);
 • uczelnie (forma prawna - kod 044);
 • pozarządowe organizacje ekologiczne - POE- rozumie się przez to organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska (forma prawna - kod 148; kod 155)
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (forma prawna - kod 428);
 • urzędy morskie (forma prawna - kod 401).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:  
12 875 000,00 zł;

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: nie dotyczy;

Maksymalny udział dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85 %

 

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 2.4, podtyp projektu 2.4.5c:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 19 maja 2015 r.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie. Wybrane elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

Regulamin konkursu nr POIS.2.4.5/3/2015 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone  z uwzględnieniem następujących dokumentów:

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW 8 i 9 MARCA 2016 r.


[1] W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)