Informacja o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

06-10-2017, 11:23

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektu 2.4.5a Edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Droga do czystego środowiska - program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm”

Wnioskodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 5 168 000,00 zł

Koszt całkowity: 6 080 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 77 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania – 03.10.2017 r.

Przewidywany czas realizacji – od 24.02.2017 r. do 31.12.2018 r.

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

03-07-2017, 12:47

PO IiŚ 2014-2020

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.1: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Podtyp projektu 2.4.1b: Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 22 026 909,44 zł

Koszt całkowity: 37 377 327,22 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 68 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania – 30.06.2017 r.

Przewidywany czas realizacji – od 01.03.2017 r. do 30.09.2023 r.

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

18-01-2017, 15:32

PO IiŚ 2014-2020

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.1: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Podtyp projektu 2.4.1b: Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

Wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 33 536 704,09 zł

Koszt całkowity: 39 454 945,99 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 58 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania – 12.01.2017 r.

Przewidywany czas realizacji – od 01.09.2016 r. do 31.12.2020 r.

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

11-01-2017, 10:48

PO IiŚ 2014-2020

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.4: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody

Podtyp projektu 2.4.4b: Wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz stworzenie krajowego banku danych o zasobach przyrodniczych   

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu:  „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

Wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 32 773 863,62 zł

Koszt całkowity: 38 557 486,62 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 70 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania – 03.01.2017 r.

Przewidywany czas realizacji – od 01.11.2016 r. do 31.12.2022 r.

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

11-01-2017, 10:47

PO IiŚ 2014-2020

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.3: Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych

Podtyp projektu 2.4.3a: Opracowanie planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu:  „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

Wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 23 702 351,29 zł

Koszt całkowity: 27 885 119,16 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 93 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania – 03.01.2017 r.

Przewidywany czas realizacji – od 01.10.2016 r. do 31.12.2022 r.

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

20-10-2016, 10:48

PO IiŚ 2014-2020

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektu 2.4.5a Edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu:  „Ogólnopolski projekt wsparcia postaw proekologicznych w obszarach kluczowych dla zrównoważonego rozwoju”

Wnioskodawca: Ministerstwo Środowiska

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 11 900 000,00 zł

Koszt całkowity: 14 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 63 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania – 18.10.2016 r.

Przewidywany czas realizacji – od 01.01.2015 r. do 31.12.2020 r.

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

08-09-2016, 13:15

PO IiŚ 2014-2020

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.4: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody

Podtyp projektu 2.4.4a: Opracowanie zasad kontroli i zwalczania w środowisku przyrodniczym gatunków obcych  

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu:  „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”

Wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Koszt całkowity: 17 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 57 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania – 05.09.2016 r.

Przewidywany czas realizacji – od 01.01.2016 r. do 30.06.2021 r.

 

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

22-06-2016, 11:45

PO IiŚ 2014-2020

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.4: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody

Podtyp projektu 2.4.4c: Rozwój i integracja systemów monitoringu przyrodniczego

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu:  „Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”

Wnioskodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 2 550 000,00 zł

Koszt całkowity: 3 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 93 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania – 22.06.20216 r.

Przewidywany czas realizacji – od 01.07.2016 r. do 31.12.2020 r.

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

12-04-2016, 09:31

PO IiŚ 2014-2020

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektu 2.4.5a Edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu:  „Promocja Parków Narodowych jako marki”

Wnioskodawca: Ministerstwo Środowiska

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 4 760 000,00 zł

Koszt całkowity: 5 600 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 65 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania – 11.04.2016 r.

Przewidywany czas realizacji – od 31.03.2016 r. do 31.03.2019 r.