Druga część listy ocenionych projektów, skład KOP – konkurs POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17

21-08-2018, 10:28

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła w dniu 13.08.2018 r. drugą część listy ocenionych projektów w ramach naboru konkursowego nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 dla działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp projektu 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

IP wyraziła zgodę na zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu do 34 263 368,93 zł.

W związku z zakończeniem oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ww. naboru, zgodnie z pkt. 78 Regulaminu KOP, NFOŚiGW publikuje skład Komisji Oceny Projektów.