Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych

02-01-2019, 07:11

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektów 2.4.3: Opracowanie instrumentów planistycznych
dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych

podtyp projektów 2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000
i parków narodowych

 

KONKURS NR POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie
  od 01.02.2019 r. do 29.03.2019 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29.03.2019 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29.03.2019 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym
  w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

 

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz
  w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących planów ochrony dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt. 27 Regulaminu konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 22 Regulaminu konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 000 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 9.0) nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 9.0) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna” Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna” ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Harmonogram realizacji konkursu aktualny

Harmonogram realizacji konkursu obwiązujący do 24.10.2019r.

Regulamin konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19

Zmiana Regulaminu konkursu polega na aktualizacji pkt. 4). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu została zwiększona do 12 742 013,24 zł. Ponadto, dostosowano brzmienie pkt. 82, 83, 87 i 88 Regulaminu do zasad ogólnych wynikających z Załącznika nr 6 do SzOOP – System oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ 2014-2020

stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 22.05.2018 r.  stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Lista sprawdzająca do weryfikacji spełnienia warunków formalnych stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załączniki
nr 5a i 5b do Regulaminu konkursu.

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Katalog przykładowych zmian powodujących istotną modyfikację projektu stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników.

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.4.

 

Dodatkowe dokumenty składane wraz z Wnioskiem:

Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wzór (jeśli dotyczy – patrz pkt 14 lit c Regulaminu konkursu).

Upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (jeśli dotyczy – patrz pkt. 41 Regulaminu konkursu).

W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)

Z wyłączeniem obszarów Natura 2000 leżących na terenach rezerwatów, jeśli działania ochronne dla Natury 2000 zostały uwzględnione w planie ochrony dla danego rezerwatu, co zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną między POIiŚ 2014-2020 a programami regionalnymi jest finansowane w ramach programów regionalnych.

Pliki do pobrania