Informacja o wynikach naboru dla wniosków konkursowych

04-08-2016, 13:42

PO IiŚ 2014-2020 Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Działanie 2.4: „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”

Typ projektu 2.4.3: „Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000”

Podtyp projektu 2.4.3b: „Plany ochrony”

Konkurs nr POIS.2.4.3/1/2015

Konkurs nie rozstrzygnięty, zakończony na etapie oceny formalnej. Żaden z projektów nie uzyskał oceny pozytywnej.