Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

03-06-2016, 10:31

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 
                    na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
                    środowiska

Typ projektu: 2.1.1b Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/planistycznych - przygotowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, z uwzględnieniem komponentu informacyjno-edukacyjnego.

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 000 mieszkańców” 

Wnioskodawca: Ministerstwo Środowiska

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 25 500 000,00 zł

Koszt całkowita projektu: 30 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 10 pkt.

Data wybrania projektu do dofinansowania: 31.05.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 23.09.2015 r. do 31.12.2018 r.