Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

25-08-2017, 07:50

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.1a Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu gospodarowania wodami

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

Wnioskodawca: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 595 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 700 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 700 000,00 zł

Data wybrania projektu do dofinansowania: 21.08.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r.